สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 122,859.12107,019.0012.9 %5.06,139.461,269.1879.3 %5.0
รวม 122,859 107,019 12.89 % 6,139 1,269 79.33 %