สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน313,340.69252,000.0019.6 %5.07,108.731,304.4381.7 %5.0
รวม 313,341 252,000 19.58 % 7,109 1,304 81.65 %