กรมการท่องเที่ยว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการท่องเที่ยว270,521.4179,761.0070.5 %5.05,842.431,102.9581.1 %5.0
รวม 270,521 79,761 70.52 % 5,842 1,103 81.12 %