กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ102,305.5749,162.0051.9 %5.05,364.051,279.2176.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี1,747.552,870.83-64.3 %0.02,717.21245.1391.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น3,353.673,609.88-7.6 %0.0380.32194.3148.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี3,768.494,490.00-19.1 %0.0532.31111.7879.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3,757.1810,729.89-185.6 %0.02,473.43625.2374.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น5,323.868,665.92-62.8 %0.02,783.10473.6583.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย6,947.436,288.109.5 %4.51,359.85454.4566.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ จังหวัดลพบุรี3,022.276,236.84-106.4 %0.02,619.05661.5574.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี2,612.605,149.78-97.1 %0.02,753.25411.0085.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ3,102.025,890.00-89.9 %0.0871.77146.3783.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่3,770.454,168.93-10.6 %0.03,458.97612.8382.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)7,643.067,628.000.2 %0.5893.56373.7558.2 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี15,229.6214,795.872.8 %1.02,111.36323.0084.7 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี9,682.7413,979.01-44.4 %0.01,748.64759.8256.5 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง13,588.5931,808.19-134.1 %0.02,064.83463.5577.6 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี18,221.0312,512.0031.3 %5.01,458.46413.9071.6 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี20,184.1617,100.2515.3 %5.01,510.38380.1274.8 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี20,107.3924,684.00-22.8 %0.01,163.51847.4027.2 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี20,749.0523,298.00-12.3 %0.01,203.64582.3451.6 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี19,043.3820,964.00-10.1 %0.01,054.49613.3641.8 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี26,058.3222,348.0014.2 %5.01,219.01446.5063.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี1,771.482,062.95-16.5 %0.0714.14507.6828.9 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง20,357.5516,073.0021.0 %5.01,190.09473.3060.2 %5.0
รวม 332,347 314,515 5.37 % 41,645 11,400 72.63 %