สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 145,114.88117,204.0019.2 %5.06,889.865,549.0719.5 %5.0
รวม 145,115 117,204 19.23 % 6,890 5,549 19.46 %