กรมโยธาธิการและผังเมือง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโยธาธิการและผังเมือง4827548.54216190.012.7 %5.0124194.2782726.10933.4 %5.0
รวม 4,827,549 4,216,190 12.66 % 5.0 124,194 82,726 33.39 % 5.0