กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1208210.9413990.9465.7 %5.067070.03910927.22283.7 %5.0
รวม 1,208,211 413,991 65.74 % 5.0 67,070 10,927 83.71 % 5.0