กองทัพบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ339660.88ประเมินไม่ได้0.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)3587147.03476281.03.1 %1.5110934.05352852.78-218.1 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)8833624.05460375.538.2 %5.0279555.19236698.015.3 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )4237121.01527626.063.9 %5.076563.0ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)1827791.01683006.17.9 %3.583528.84461953.69925.8 %5.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)1488508.4692943.053.4 %5.067707.83631730.2553.1 %5.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)306765.03272743.011.1 %5.015817.8710047.6536.5 %5.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)1493179.51144176.023.4 %5.074911.6821831.60270.9 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)6377959.53955062.338.0 %5.0140427.08312071.0-122.2 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)2.1045898E+72373796.088.7 %5.0116737.1752371.94955.1 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)1664146.4975176.041.4 %5.081221.34490863.445-11.9 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)4508034.54247005.05.8 %2.5166833.1354806.34867.1 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)1956825.31173277.040.0 %5.079795.578ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1.4344122E+71.2186664E+715.0 %5.0352465.94276999.8421.4 %5.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)1708854.91278824.025.2 %5.074867.95345562.79739.1 %5.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)3651522.55342938.0-46.3 %0.069402.656ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)2.0429276E+71.5278092E+725.2 %5.0432587.72245625.0543.2 %5.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)6.8626272E+73.4565464E+749.6 %5.01326753.949802.096.2 %5.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)3898458.01918350.050.8 %5.0161385.9880261.29750.3 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)9148594.06348187.030.6 %5.0171224.72104777.038.8 %5.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.391.0619716E+77793707.526.6 %5.0203226.3345011.64877.9 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)6400036.08361126.0-30.6 %0.0262478.75291907.53-11.2 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)1.0231202E+75497673.546.3 %5.0196218.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)1450368.4392139.073.0 %5.063768.2428232.450287.1 %5.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)1317528.8165144.087.5 %5.062774.0ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)1152520.3580619.049.6 %5.061704.71931711.19948.6 %5.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)1.0495356E+77812780.025.6 %5.0204998.98163997.9120.0 %5.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)4675341.03146328.032.7 %5.086073.53168057.520.9 %5.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)1.6784936E+79320274.044.5 %5.0305691.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.4184545.33426535.018.1 %5.087249.117ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.21.8882264E+71.6339028E+713.5 %5.095430.891104471.4-9.5 %0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช1.4207574E+79449854.033.5 %5.043261.92248534.051-12.2 %0.0
กสษ.1 กส.ทบ.1305928.4397854.7869.5 %5.029276.87918260.2537.6 %5.0
กสษ.2 กส.ทบ.1120827.9368547.2867.1 %5.092457.96132783.84864.5 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.458724.22367212.019.9 %5.015667.47292.053.5 %5.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)7817441.04772901.038.9 %5.0146874.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)3.0692378E+71.1144311E+763.7 %5.0738558.06198792.5973.1 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)2498849.81024946.559.0 %5.046346.898ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)1.0311661E+72538543.375.4 %5.0200496.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายสุรสิงหนาท2574005.02569663.00.2 %0.592537.266ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 18733984.03951708.854.8 %5.0170835.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ ช.ม.1795783.5854377.052.4 %5.041566.461ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ น.ม.372595.44234705.1737.0 %5.073575.313ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ พ.ล.2011858.0758704.062.3 %5.050253.039ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.16096937.51954771.967.9 %5.0155660.0ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.25383513.03696207.331.3 %5.099847.3284759.59415.1 %5.0
บชร.31.054601E+76440372.038.9 %5.0189960.48234340.2-23.4 %0.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)847703.0347608.059.0 %5.018660.19915660.016.1 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.649623.69141658.6778.2 %5.014732.19912612.014.4 %5.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.500715.63111987.1477.6 %5.013758.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)1.2238783E+78756517.028.5 %5.0191924.5ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)2224140.3956493.557.0 %5.079728.61744065.79744.7 %5.0
พล.ร.119482317.01620597.082.9 %5.0193246.1168352.59464.6 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)8435828.02567683.569.6 %5.0181037.34124227.5931.4 %5.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.6896309.53784123.545.1 %5.0100413.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พัน.สต.กส.ทบ.1474634.8655522.0655.5 %5.034351.762ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พัน.สท.507058.28275178.6345.7 %5.073747.5639733.800886.8 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)1.1133588E+74630125.058.4 %5.0211643.28192854.88.9 %4.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)5116171.01175756.077.0 %5.0249775.6953940.078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 318932053.05698873.036.2 %5.0159889.9238462.94975.9 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)9264543.04710565.049.2 %5.0187626.53375341.34-100.0 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 368133701.07764464.54.5 %2.0144505.19175435.94-21.4 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )5214177.51720012.067.0 %5.0106821.29101561.954.9 %2.0
มทบ.11 และ นขต.5953260.54027134.332.4 %5.0115919.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)5967209.53015378.849.5 %5.0113250.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.152962090.01905700.435.7 %5.053389.992ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)4147741.0979969.4476.4 %5.066365.35932568.89850.9 %5.0
มทบ.221.1358641E+74364416.061.6 %5.0239168.14127980.046.5 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)7035513.03100047.355.9 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)4370692.01353994.569.0 %5.092905.20343659.053.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )4021838.01332311.066.9 %5.079395.11748391.20339.1 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)5397226.01816473.066.3 %5.0114648.5968382.34440.4 %5.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)3244763.81354816.958.2 %5.066729.78942243.59836.7 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)4224386.01761107.958.3 %5.089385.49228876.55167.7 %5.0
มทบ.3107508477.5834763.7588.9 %5.0144735.31109872.924.1 %5.0
มทบ.324160460.52136486.048.6 %5.083759.164100631.05-20.1 %0.0
มทบ.344179461.52141403.548.8 %5.097549.078112810.99-15.6 %0.0
มทบ.355037518.53119575.838.1 %5.0104774.6897556.0476.9 %3.0
มทบ.373556742.01129788.868.2 %5.075484.07828972.44961.6 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.3357154.8746940.077.8 %5.065020.098ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)1503441.9530133.2564.7 %5.028368.013013.554.1 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)3102220.5968322.1368.8 %5.068598.01654469.79720.6 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)4155654.51261142.469.7 %5.082721.03927690.7566.5 %5.0
ร.31 รอ.1.0983121E+75507590.049.9 %5.0219256.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)1815383.9436101.076.0 %5.0100794.2527510.64872.7 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)3333475.51358052.359.3 %5.066126.67279528.953-20.3 %0.0
รพ.ของ ทภ.14600713.53880651.815.7 %5.013454.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รพ.รร.จปร.1518333.9783690.048.4 %5.06606.713858.041.6 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.555265.38409668.6926.2 %5.031874.5111005.5565.5 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.1122356.31868452.0-66.5 %0.027730.7346392.0-67.3 %0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.628554.69493453.021.5 %5.030818.7731103.0-0.9 %0.0
รร.ส.สส.898637.13746655.016.9 %5.037949.391ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1.6507478E+73.6509416E+7-121.2 %0.088694.172175821.75-98.2 %0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)5674511.54179653.326.3 %5.040171.23832242.619.7 %5.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)1355925.4897869.2533.8 %5.052802.044369.39816.0 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก1340762.81519960.0-13.4 %0.028311.686006.599678.8 %5.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)2752377.32458648.010.7 %5.074487.06326756.164.1 %5.0
ศสท.กส.ทบ.1818644.0852125.3853.1 %5.098812.961ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) 1.1588168E+74507106.061.1 %5.0455358.63139585.7569.3 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)7605690.04019111.547.2 %5.0313622.09174984.044.2 %5.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)962846.0447763.053.5 %5.090169.79720495.8577.3 %5.0
รวม 632,614,080 370,933,060 41.37 % 5.0 10,307,241 6,335,435 0.00 % 0.0