กรมสุขภาพจิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 2053928.81295078.036.9 %5.066454.09417050.98674.3 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์1987170.61129209.643.2 %5.045387.0086518.128485.6 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์768078.88549636.028.4 %5.019307.839688.015649.8 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์1737586.11345534.022.6 %5.047393.5720764.07456.2 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์1750467.1798212.054.4 %5.032343.2513717.87957.6 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์921806.75606650.034.2 %5.039031.6217238.097281.5 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์1908630.41129539.540.8 %5.019632.8016973.654364.5 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์1063211.5731777.031.2 %5.028545.03915394.33446.1 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์2675377.51702600.036.4 %5.072888.5713669.03381.2 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์1247000.0729435.041.5 %5.014806.527085.978552.1 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา7304645.05556460.023.9 %5.058768.87915179.47574.2 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง3122862.51583755.549.3 %5.077371.71111618.985.0 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์3366868.01424222.657.7 %5.060686.35218271.93469.9 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์2665726.81564491.041.3 %5.027479.7516795.91838.9 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา5038167.04044505.019.7 %5.081302.92214958.97281.6 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์1380110.5863791.037.4 %5.058464.2114212.81392.8 %5.0
สถาบันราชานุกูล2056193.8970522.052.8 %5.023022.916476.787671.9 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ300131.66185643.038.1 %5.023946.8811781.79892.6 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.013735.51130.786591.8 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์217243.95164909.024.1 %5.035927.3792568.29192.9 %5.0
รวม 41,565,208 26,375,970 36.54 % 5.0 846,497 211,096 75.06 % 5.0