สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 3070699.04149544.0-35.1 %0.0707413.5226375.7368.0 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.035395.203ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 1502158.61741829.0-16.0 %0.0352713.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 970619.311549183.0-59.6 %0.0358285.0956141.07884.3 %5.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 700305.061152600.0-64.6 %0.078660.391189844.94-141.3 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 356249.38398982.0-12.0 %0.075069.07175940.47-134.4 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)509924.16300377.041.1 %5.095727.73478570.74217.9 %5.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 1123347.0877132.021.9 %5.0121646.3929562.25475.7 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 1.1339454E+7942174.1391.7 %5.0252063.2296977.45361.5 %5.0
กองวินัย(วน.) 215584.9597972.054.6 %5.029000.276752.691476.7 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 251990.52250826.00.5 %0.534084.325503.16683.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 1709931.75510669.028.1 %5.0135459.97132277.162.3 %1.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 4.0877648E+72.5724612E+737.1 %5.031183.0852444.844-68.2 %0.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 4863562.55327120.0-9.5 %0.022927.68121432.42-429.6 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.018290.2894792.233973.8 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.011798.4ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.057868.3213385.31376.9 %5.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.083481.53918529.57877.8 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)172540.5244692.074.1 %5.012345.919907.598-61.2 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 474580.53405000.014.7 %5.0108152.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 722374.51833000.0-153.7 %0.090788.75866120.61727.2 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 345214.78202000.041.5 %5.056397.43825036.63155.6 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.044629.73816648.51662.7 %5.0
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 182603.52199222.0-9.1 %0.039673.85930150.80524.0 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09564.030314072.204-47.1 %0.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)338982.63338258.00.2 %0.559533.6417965.483986.6 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 1191059.31005000.015.6 %5.0166307.4153795.52367.7 %5.0
กองกฎหมายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.027393.0399250.937566.2 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 480864.81315010.034.5 %5.054403.6812502.39277.0 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.015430.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.025972.8895630.051878.3 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 263558.94143938.045.4 %5.039677.30935399.32810.8 %5.0
กองตำรวจสื่อสาร774127.01697268.0-119.2 %0.0266139.3848335.2581.8 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร538634.69897407.0-66.6 %0.0100039.0313533.70286.5 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.589999.19411366.030.3 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1286346.16348638.59-21.8 %0.049674.96124304.27151.1 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2284410.28211608.025.6 %5.031927.44144962.207-40.8 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3196998.4156933.19971.1 %5.019854.12133422.477-68.3 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4226930.36186552.0217.8 %5.017328.6546960.039-171.0 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5233929.31105967.854.7 %5.031906.9820317.70336.3 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6236139.5130898.5744.6 %5.030780.72125876.31315.9 %5.0
กองบังคับการตำรวจจราจร996429.381794000.0-80.0 %0.0405001.44849790.0-109.8 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง344350.22426840.0-24.0 %0.069821.03998716.148-41.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 2223049.03203036.09.0 %4.526774.7637866.816-41.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.037992.59843893.0-15.5 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 7272153.59151856.0244.2 %5.054295.79771166.313-31.1 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 8256191.3ไม่ครบประเมินไม่ได้0.032801.051ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 9286136.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.036315.719ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ1378890.31099554.820.3 %5.0577150.442554856.8-342.7 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)435926.28493736.84-13.3 %0.0127161.0300863.78-136.6 %0.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ1004049.7322988.6667.8 %5.0124933.2114046.528.7 %4.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 11221000.3740669.8139.3 %5.0350019.25201944.3942.3 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 2307966.22104328.066.1 %5.084008.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3284272.25627463.0-120.7 %0.039185.699130141.23-232.1 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.021757.30119118.65812.1 %5.0
กองบังคับการปราบปราม368013.722244872.0-510.0 %0.061542.0188573.19-206.4 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค322007.63388986.25-20.8 %0.081526.23452961.62535.0 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม287773.5266423.07.4 %3.556115.117110592.36-97.1 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี292095.63243189.9216.7 %5.064860.83681016.172-24.9 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ492919.88468696.04.9 %2.0252053.2819866.51492.1 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 851085.88403265.4452.6 %5.0152152.92101153.8133.5 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ309484.44198975.735.7 %5.056079.78184519.789-50.7 %0.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี433080.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.028254.856207.193878.0 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.677105.63968272.31-43.0 %0.031217.98378253.06-1,111.7 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ1735500.91884067.4-8.6 %0.0752547.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0110191.09154421.38-40.1 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.642247.19683687.0-6.5 %0.0118590.72135567.03-14.3 %0.0
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว307841.66259500.015.7 %5.071255.406127268.0-78.6 %0.0
กองบัญชี(กช.สงป.)163494.38104108.036.3 %5.022964.758923.712961.1 %5.0
กองแผนงานความมั่นคง (ผค.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.023155.9221367.1077.7 %3.5
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.019827.8799844.775450.3 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.043956.28134324.49621.9 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง647008.13672002.0-3.9 %0.05703978.017885.92299.7 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.019632.7623033.537-17.3 %0.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.040292.05134749.9313.8 %5.0
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.020706.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.050143.20322924.79754.3 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.258406.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.041072.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.025750.48622931.38-2,319.1 %0.0
บก.กฝ.บช.ตชด.380266.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.047047.5ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.312363.1965212.20379.1 %5.074562.0100116.13-34.3 %0.0
บก.ตชด.ภาค 1781873.81666340.7514.8 %5.028506.539ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บก.ตชด.ภาค 2538703.56468898.9113.0 %5.045190.23828482.19937.0 %5.0
บก.ตชด.ภาค 3378239.59373961.381.1 %0.5992108.9469278.85293.0 %5.0
บก.ตชด.ภาค 4374119.78207613.044.5 %5.060732.71959223.9492.5 %1.0
บก.ปส.1 บช.ปส.679705.06346830.049.0 %5.071832.594229014.19-218.8 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.429469.25133014.069.0 %5.084536.109ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บก.ปส.4 บช.ปส.567106.38213117.9562.4 %5.0137009.02121409.4811.4 %5.0
โรงพยาบาลดารารัศมี541751.06311827.8842.4 %5.045085.1023898.767691.4 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า120628.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03544.43991116.4268.5 %5.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง473868.34944779.0-99.4 %0.036800.4928921.941475.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 11195763.9443848.062.9 %5.0487871.848063.951298.3 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10255413.67401590.0-57.2 %0.0983911.638896.849699.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2225541.44370806.41-64.4 %0.0328654.1630330.80590.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3718357.44262342.063.5 %5.0352006.9412090.096.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 41995328.1225619.088.7 %5.0892124.136460.471799.3 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5286140.16131439.9554.1 %5.098447.04712184.72187.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 671903.69377904.043.8 %5.0263691.972301.175599.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7119729.3124045.1-3.6 %0.0514801.347539.940998.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8235004.55288959.0-23.0 %0.01312280.424134.22398.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9132597.25163980.0-23.7 %0.074336.4069191.079187.6 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน598683.31820400.0-37.0 %0.031994.56113667.8557.3 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา110644.677254.093.4 %5.010159.682360.12376.8 %5.0
รวม 99,217,744 73,656,080 25.76 % 5.0 18,960,280 9,180,195 51.58 % 5.0