กรมประมง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง4509570.04776236.0-5.9 %0.0146953.2559519.02359.5 %5.0
รวม 4,509,570 4,776,236 -5.91 % 0.0 146,953 59,519 59.50 % 5.0