สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี734375.25571779.022.1 %5.040620.0393126.508592.3 %5.0
รวม 734,375 571,779 22.14 % 5.0 40,620 3,127 92.30 % 5.0