กรมโยธาธิการและผังเมือง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโยธาธิการและผังเมือง2615820.52036900.022.1 %5.067096.6849151.03926.7 %5.0
รวม 2,615,821 2,036,900 22.13 % 5.0 67,097 49,151 26.75 % 5.0