กองทัพบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบก3593504.56655007.0-85.2 %0.0113846.58178407.44-56.7 %0.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)1729151.61661082.03.9 %1.555449.832176426.39-218.2 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)4280325.52410585.043.7 %5.0140526.44119203.515.2 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )2062400.1669708.067.5 %5.038281.5ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)871657.13742688.514.8 %5.040182.3236081.2510.2 %5.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)714719.25347678.051.4 %5.033853.91824303.44928.2 %5.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)151149.84133085.012.0 %5.07482.97025907.149921.1 %5.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)731151.63530495.027.4 %5.037455.8410915.80170.9 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)3080524.31915571.037.8 %5.069747.742160182.55-129.7 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1.0238301E+71122806.089.0 %5.058363.89126614.44954.4 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)818060.63415621.049.2 %5.040591.9145150.051-11.2 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)2233852.02000610.010.4 %5.083297.86729279.2564.8 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)952372.88550763.042.2 %5.039863.39833577.05115.8 %5.0
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)7036948.55743904.018.4 %5.0179691.06128687.7528.4 %5.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)845152.56619737.026.7 %5.037418.3422781.39839.1 %5.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)1788989.81701633.04.9 %2.034928.961ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)9424273.06909224.026.7 %5.0210095.27139517.7533.6 %5.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)3.3384486E+71.6750108E+749.8 %5.0663688.6324901.096.2 %5.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)1895215.6855732.054.8 %5.080997.83640368.19950.2 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)4452058.53080230.030.8 %5.085594.45354092.30136.8 %5.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.395033745.53386397.532.7 %5.0101665.722395.6578.0 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)3185777.03800926.5-19.3 %0.0134251.36153907.0-14.6 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)4926987.52559365.848.1 %5.098109.24244274.94954.9 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)710211.13188969.073.4 %5.031884.1215410.949783.0 %5.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)640459.578080.087.8 %5.031374.5ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)561395.19275718.050.9 %5.030852.35915999.69948.1 %5.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)4972373.03583589.027.9 %5.099865.82890093.759.8 %4.5
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)2266458.31645891.027.4 %5.042858.14834070.520.5 %5.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)8090793.04257950.047.4 %5.0152996.3131107.9114.3 %5.0
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.2025358.31641494.619.0 %5.043624.559ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.21.1081651E+77454079.032.7 %5.049115.19959274.5-20.7 %0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช6991970.04241851.539.3 %5.022438.94926516.0-18.2 %0.0
กสษ.1 กส.ทบ.625379.38186655.5970.2 %5.014638.4397619.2548.0 %5.0
กสษ.2 กส.ทบ.531489.38177420.566.6 %5.046228.9816764.7563.7 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.218863.92169112.022.7 %5.07966.794793.039.8 %5.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)3816682.02188042.542.7 %5.073445.859ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1.0137126E+75501133.545.7 %5.0369328.69101931.672.4 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)1230844.1810015.6334.2 %5.023404.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)5033484.51534970.469.5 %5.0100241.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายสุรสิงหนาท1246598.51093263.012.3 %5.046272.141ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 14219016.01740412.058.7 %5.085253.172ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ ช.ม.839835.06383060.054.4 %5.020937.3320083.04.1 %2.0
นสศ. พื้นที่ น.ม.172722.1692740.03146.3 %5.036707.10936006.8481.9 %0.5
นสศ. พื้นที่ พ.ล.955436.25364316.061.9 %5.025166.80115539.89938.3 %5.0
บชร.14199462.5916968.4478.2 %5.0103112.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.22568849.81777076.330.8 %5.050275.62942379.79715.7 %5.0
บชร.34996283.03286686.534.2 %5.094980.242131633.05-38.6 %0.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)405645.28157098.061.3 %5.09544.22957830.018.0 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.310432.1369352.19577.7 %5.07425.63966425.013.5 %5.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.237463.5329475.14187.6 %5.06879.1201ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)5930584.57035697.5-18.6 %0.095447.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)1054795.0458587.056.5 %5.039844.89829026.49827.2 %5.0
พล.ร.114477920.5676621.084.9 %5.093626.20334176.29763.5 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)3713845.51222502.867.1 %5.085538.50862113.79727.4 %5.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.3264129.52038770.337.5 %5.049459.242ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พัน.สต.กส.ทบ.723852.63298716.058.7 %5.018035.664472.575.2 %5.0
พัน.สท.240443.78133624.5544.4 %5.036873.7814866.900486.8 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)5361545.02363348.055.9 %5.0105821.6498024.2037.4 %3.5
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)2416715.8543500.077.5 %5.0124887.8426970.078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 314227134.02708546.035.9 %5.079944.96116824.479.0 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)4293146.02034941.152.6 %5.093806.258304507.44-224.6 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 363776388.03693025.82.2 %1.070096.96989892.898-28.2 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )2462460.5837228.066.0 %5.054837.80156807.445-3.6 %0.0
มทบ.11 และ นขต.7062060.52177112.069.2 %5.0140526.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)2872099.31589381.544.7 %5.056595.648ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.151427659.41175264.917.7 %5.026575.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)1955316.0452329.7576.9 %5.033175.6816448.94950.4 %5.0
มทบ.225310756.01989651.562.5 %5.0118953.6763990.046.2 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)3621649.3837288.5676.9 %5.075174.1836341.39851.7 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)2043338.0639240.9468.7 %5.046452.60221829.553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )1896891.8583960.069.2 %5.039697.55924195.60239.1 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)2549051.3789015.6969.0 %5.057324.29740180.44929.9 %5.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)1551073.3627862.3159.5 %5.033907.73823063.7532.0 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)2043177.3851566.058.3 %5.046014.82815404.64966.5 %5.0
มทบ.3103448855.5400103.8188.4 %5.071647.96150982.04728.8 %5.0
มทบ.321908433.9937592.050.9 %5.041879.58253119.898-26.8 %0.0
มทบ.341900477.1898473.552.7 %5.048774.53979052.898-62.1 %0.0
มทบ.352416813.31392376.342.4 %5.053245.38347261.84811.2 %5.0
มทบ.371644230.3531835.3167.7 %5.037742.03914373.661.9 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.1624177.9303659.081.3 %5.032492.539ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)702872.63256772.4463.5 %5.014184.06596.7553.5 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)1450150.0423104.0970.8 %5.035446.21927234.89823.2 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)2029721.9585596.9471.1 %5.042904.9813751.10167.9 %5.0
ร.31 รอ.5485510.02214192.059.6 %5.0113550.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)860942.69230525.073.2 %5.050537.99220181.2560.1 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)1678302.5677444.059.6 %5.035127.53137598.949-7.0 %0.0
รพ.ของ ทภ.12540579.52053727.519.2 %5.07156.6299ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รพ.รร.จปร.760158.75345991.054.5 %5.03308.451826.544.8 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.273597.81187189.0231.6 %5.016108.97627.049852.7 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.547695.06990774.19-80.9 %0.013865.3723196.0-67.3 %0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.306251.31241455.021.2 %5.015768.0815098.04.2 %2.0
รร.ส.สส.438082.44321158.026.7 %5.019154.051ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)8593907.01.7640908E+7-105.3 %0.047086.05991649.203-94.6 %0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)2717862.01995226.526.6 %5.020146.9318046.610.4 %5.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)677492.94398073.9141.2 %5.027049.35921903.019.0 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก841193.88755982.010.1 %5.014245.53014.778.8 %5.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)1338580.11333674.00.4 %0.537187.4112483.566.4 %5.0
ศสท.กส.ทบ.877910.69401420.054.3 %5.049737.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) 5585216.52120655.862.0 %5.0227874.9169610.95369.5 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)3725044.02035872.345.3 %5.0159890.4290417.2543.5 %5.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)463672.81193335.058.3 %5.045084.89810958.875.7 %5.0
รวม 311,630,850 184,033,280 40.95 % 5.0 5,738,507 3,915,575 0.00 % 0.0