กรมสุขภาพจิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 998417.38595078.040.4 %5.033206.7199720.630970.7 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์945971.63507760.3846.3 %5.023693.8713516.470585.2 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์377250.38256895.031.9 %5.010088.45182.517148.6 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์837884.94612351.026.9 %5.023692.4113244.23444.1 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์832187.13354015.9757.5 %5.016228.438895.868245.2 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์451809.28259881.042.5 %5.019939.154021.900979.8 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์974326.56555829.543.0 %5.09882.42974248.619157.0 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์515513.81337050.034.6 %5.014043.168001.987343.0 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์1294315.5732304.043.4 %5.036149.8716495.049882.0 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์633235.75331244.047.7 %5.08695.34964540.33447.8 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา3528466.52503722.029.0 %5.030779.9698487.045972.4 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง1459767.0650150.8855.5 %5.039477.4225158.796986.9 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์1646085.8740422.4455.0 %5.032111.1419873.299869.3 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์1244847.5656953.047.2 %5.014277.299217.497135.4 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา2301040.51922522.016.4 %5.035044.6418239.679776.5 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์661858.75433955.034.4 %5.029176.0312222.14592.4 %5.0
สถาบันราชานุกูล1033848.4492913.052.3 %5.013776.093809.046472.4 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ143465.1973451.048.8 %5.011960.49851.7254692.9 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06907.9199689.9334790.0 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์105665.4577946.026.2 %5.018104.8591352.90392.5 %5.0
รวม 19,985,958 12,094,444 39.49 % 5.0 427,236 117,770 72.43 % 5.0