สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 649039.06671800.0-3.5 %0.034898.254382.214887.4 %5.0
รวม 649,039 671,800 -3.51 % 0.0 34,898 4,382 87.44 % 5.0