สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1494810.01935798.0-29.5 %0.0353707.0699428.00871.9 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.017697.602ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 729588.06834325.0-14.4 %0.0176356.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 471294.38712856.0-51.3 %0.0179142.5531044.3482.7 %5.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 340372.19576846.0-69.5 %0.039084.391115611.31-195.8 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 167111.53177511.0-6.2 %0.034229.891142510.16-316.3 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)247930.92140363.043.4 %5.047856.12938595.93419.4 %5.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 523562.0424000.019.0 %5.059375.71112591.2778.8 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 5519494.5430103.592.2 %5.0125881.3952227.558.5 %5.0
กองวินัย(วน.) 99053.07844230.055.3 %5.013492.43185.020576.4 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 123108.09145549.0-18.2 %0.017042.162605.686584.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 1345557.66245740.028.9 %5.067729.984ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 1.5180744E+71.2423409E+718.2 %5.015644.7425050.57-60.1 %0.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 2352488.82789342.0-18.6 %0.011463.8464476.938-462.4 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.08885.83982195.441475.3 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05899.20025961.8091-1.1 %0.0
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.028934.167058.816975.6 %5.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.044895.21910175.30377.3 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)85677.67220748.075.8 %5.06123.60998650.2822-41.3 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 229923.78190000.017.4 %5.054076.0225231.79553.3 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 351236.0879000.0-150.3 %0.045394.37931598.75430.4 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 162783.6391000.044.1 %5.025754.37911296.29856.1 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.020293.847797.169961.6 %5.0
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 87669.0790934.0-3.7 %0.019318.0215625.20219.1 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04822.986441.6816-33.6 %0.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)163303.45158617.02.9 %1.028619.763660.689987.2 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 578335.38449000.022.4 %5.083153.70325195.4369.7 %5.0
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.013382.4394180.167568.8 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 233090.33142974.038.7 %5.027201.847088.288673.9 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.07565.1704ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.012863.552978.465876.8 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) ไม่ครบ67025.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ15318.359ประเมินไม่ได้0.0
กองตำรวจสื่อสาร376803.81810586.0-115.1 %0.0133069.6924865.10981.3 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร262980.97472001.0-79.5 %0.051250.3916515.655887.3 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.289253.31191308.033.9 %5.071257.1728535.435588.0 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1139204.08170750.41-22.7 %0.024837.4811265.17854.6 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2137283.9896608.029.6 %5.015963.72123558.465-47.6 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 395123.527838.070.7 %5.09927.060514615.905-47.2 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4107380.6881800.023.8 %5.08664.469720527.012-136.9 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5100209.6742545.21957.5 %5.011692.9799568.485418.2 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6117392.2959094.06349.7 %5.015390.3611798.16223.3 %5.0
กองบังคับการตำรวจจราจร548436.81826000.0-50.6 %0.0229989.34412140.0-79.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง168671.64187640.0-11.2 %0.034910.5252845.5-51.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 2108567.8492907.014.4 %5.013387.3819242.559-43.7 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.017767.3218816.0-5.9 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.020138.359ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 6168923.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.029873.94133677.582-12.7 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 7132244.7258315.21955.9 %5.027147.89832307.217-19.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 8125301.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.016837.5ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 9139275.02217742.0-56.3 %0.018157.85953207.992-193.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ670949.88549869.8818.0 %5.0288575.221284951.0-345.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)213051.91212469.730.3 %0.563580.5256561.98-303.5 %0.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ527839.590788.26682.8 %5.062466.59857808.4697.5 %3.5
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1594060.63340762.1942.6 %5.0175009.6394225.45346.2 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 2156778.4270093.055.3 %5.044462.3435819.59819.4 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3138200.48297342.0-115.2 %0.019388.0170255.352-262.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.012053.039606.882820.3 %5.0
กองบังคับการปราบปราม179129.061155435.0-545.0 %0.030771.079745.805-159.2 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ครบ188009.52ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ19238.193ประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม139130.47121111.013.0 %5.028057.55940178.766-43.2 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี141130.05110986.2521.4 %5.032430.41837628.691-16.0 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ242507.53213415.012.0 %5.0127665.39564.315492.5 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 412095.63198012.6451.9 %5.076076.46147301.12937.8 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ148383.22103563.2530.2 %5.026947.44163309.203-134.9 %0.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี208572.793576.055.1 %5.013586.613099.933377.2 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.326992.03418688.66-28.0 %0.015138.46160272.89-958.7 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ1173925.8894942.1923.8 %5.0536043.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.055095.59865899.703-19.6 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.312088.47300446.03.7 %1.559295.35945452.4123.3 %5.0
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว150607.81121000.019.7 %5.035627.70365652.047-84.3 %0.0
กองบัญชี(กช.สงป.)81923.79749554.039.5 %5.012602.135001.247160.3 %5.0
กองแผนงานความมั่นคง (ผค.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.011455.069927.591813.3 %5.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09832.03875.842860.6 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.021960.415703.72528.5 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง350493.63320929.08.4 %4.03272514.59440.525499.7 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.010089.4795483.339845.7 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.019476.89817898.6398.1 %4.0
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.010435.275753.637744.9 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.025071.60211957.41252.3 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.106073.07114283.0-7.7 %0.020536.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.015387.863670.137576.1 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.185890.72107084.5342.4 %5.024014.328969.200262.7 %5.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.152041.4230408.80180.0 %5.037281.045729.996-22.7 %0.0
บก.ตชด.ภาค 1383246.16307000.7519.9 %5.014267.3827178.299-90.5 %0.0
บก.ตชด.ภาค 2252679.09217207.5914.0 %5.022852.9215271.39933.2 %5.0
บก.ตชด.ภาค 3172077.2176920.83-2.8 %0.0519978.9437330.39892.8 %5.0
บก.ตชด.ภาค 4189801.792017.26651.5 %5.030366.35926864.011.5 %5.0
บก.ปส.1 บช.ปส.333345.59159364.052.2 %5.036325.961107209.26-195.1 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.207381.9139246.081.1 %5.041708.19121532.00248.4 %5.0
บก.ปส.4 บช.ปส.282919.5990133.82868.1 %5.068408.92257408.78516.1 %5.0
โรงพยาบาลดารารัศมี310810.88137340.1355.8 %5.022540.432247.737190.0 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า59192.30962325.0-5.3 %0.01772.22383.578.4 %5.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง230487.48459149.0-99.2 %0.018318.3014687.167574.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1719185.5205520.071.4 %5.0298718.54876.910298.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10120752.02189226.0-56.7 %0.0490461.885390.600198.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2110070.18150847.88-37.0 %0.0167312.5916383.66890.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3340441.69111645.067.2 %5.0176110.696467.096.3 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4944764.8898208.089.6 %5.0445945.093359.258599.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5127213.5547620.05162.6 %5.049044.1486896.221285.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 334309.7885192.074.5 %5.0138044.521489.523998.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 758361.3461256.5-5.0 %0.0263387.224386.245198.3 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8116520.84133479.27-14.6 %0.0702551.6912009.89698.3 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 965388.05180082.0-22.5 %0.039273.8284156.116789.4 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน288745.19390380.0-35.2 %0.015969.9716990.574756.2 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา53855.8133319.093.8 %5.05079.8398883.6519882.6 %5.0
รวม 44,523,380 35,449,720 20.38 % 5.0 10,244,614 4,460,096 56.46 % 5.0