กรมสรรพสามิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต1231368.82157000.0-75.2 %0.050062.55933925.15232.2 %5.0
รวม 1,231,369 2,157,000 -75.17 % 0.0 50,063 33,925 32.23 % 5.0