กรมการท่องเที่ยว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการท่องเที่ยว1040102.9ไม่ครบประเมินไม่ได้0.035023.327235.900479.3 %5.0
รวม 0 0 0.00 % 0.0 35,023 7,236 79.34 % 5.0