กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ599041.69292501.051.2 %5.031490.188265.617273.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี10075.216580.859-64.6 %0.016303.26667.4754695.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น18906.89124213.879-28.1 %0.02281.9199ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี22742.7321617.04.9 %2.03193.8599723.3770177.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 22323.3264033.051-186.8 %0.014853.833088.70979.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น31019.4247385.32-52.8 %0.016725.12783.775483.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย38087.60933367.87912.4 %5.07477.12991690.408977.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ จังหวัดลพบุรี18765.5231914.76-70.1 %0.015730.452655.202483.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี13918.629792.98-114.1 %0.016498.4391831.637988.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ22407.28135578.0-58.8 %0.05285.0871.3400383.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่16835.93925052.83-48.8 %0.020720.9392399.08588.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)41802.040704.02.6 %1.05154.81012316.600155.1 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี92908.2582245.75811.5 %5.012693.242810.929977.9 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี56827.7778927.016-38.9 %0.010486.744499.831557.1 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี110121.5872953.20333.8 %5.08751.10942116.38675.8 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี122966.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09087.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี121337.57134189.0-10.6 %0.06981.06014593.639634.2 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี124700.36133660.0-7.2 %0.07211.03147.576956.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี113683.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06308.0601ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี157825.3126516.019.8 %5.07321.75982578.299864.8 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี9625.78039265.67973.7 %1.54037.64012151.179946.7 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง121908.5795268.021.9 %5.07095.52982207.00268.9 %5.0
รวม 1,651,181 1,395,766 15.47 % 5.0 218,011 51,398 76.42 % 5.0