สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ604607.25320000.047.1 %5.031146.254504.62585.5 %5.0
รวม 604,607 320,000 47.07 % 5.0 31,146 4,505 85.54 % 5.0