จังหวัดสระบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี3,012.8337.0098.8 %5.0452.38140.9068.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี3,866.663,957.60-2.4 %0.0700.92212.9769.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี3,402.621,840.0045.9 %5.0585.53164.9571.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี23,194.9420,360.6212.2 %5.04,104.83794.0080.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี9,431.742,665.6071.7 %5.0412.8559.1685.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย4,701.50846.0082.0 %5.0362.5451.6185.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค5,027.391,787.0064.5 %5.0233.6677.3066.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท4,599.391,232.0073.2 %5.0246.2864.0074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ4,095.94657.0084.0 %5.0267.2951.4480.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง4,442.18954.0078.5 %5.0186.3635.6480.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก4,344.64745.0082.9 %5.0316.8276.8275.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้4,201.66638.0084.8 %5.0120.3834.4971.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง4,183.68990.0076.3 %5.0158.7234.4978.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน3,969.86385.0090.3 %5.0191.7723.4487.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด4,108.83229.0094.4 %5.0194.7441.3678.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง4,139.58481.0088.4 %5.0294.6659.4579.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ4,351.65983.0077.4 %5.0184.3364.1365.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี4,829.255,480.59-13.5 %0.01,081.26922.4514.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี4,227.101.00100.0 %5.0889.78427.0452.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,538.021.00100.0 %5.0566.51453.7319.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี3,208.961.00100.0 %5.0528.51354.8432.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี3,938.622,830.0028.1 %5.0813.702,026.18-149.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี2,624.962,996.76-14.2 %0.0500.53559.35-11.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี5,379.142,233.0058.5 %5.01,346.13652.0851.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)3,783.622,435.0035.6 %5.0775.65613.9620.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี10,451.7116,707.00-59.8 %0.01,365.22765.0744.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)9,726.409,042.097.0 %3.52,746.85251.7590.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี3,680.74145.3296.1 %5.0832.72214.9874.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที 7 (สระบุรี)4,462.082,900.5035.0 %5.01,383.87210.9084.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 210,206.376,985.6831.6 %5.03,870.81869.2577.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี7,536.387,982.80-5.9 %0.02,080.91209.0090.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี3,647.8434.1099.1 %5.0445.9653.8487.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,368.931,879.2044.2 %5.0528.45474.0510.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,754.6283.5897.8 %5.0737.71237.7267.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี10,699.218,909.5316.7 %5.01,207.252,124.45-76.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี9,779.074,701.5251.9 %5.01,479.25722.0051.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี4,023.33141.0096.5 %5.0590.47281.2052.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี12,306.789,855.2419.9 %5.02,107.00105.1695.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี11,381.152,144.0081.2 %5.0604.54314.3048.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,939.01563.0085.7 %5.0813.69542.4533.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี4,555.231.00100.0 %5.0908.77336.7362.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,636.222,536.0045.3 %5.01,041.88490.7852.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี5,064.903,811.0024.8 %5.0737.6233.9895.4 %5.0
สพ.สระบุรี14,814.528,463.5042.9 %5.0615.57465.1424.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี66,398.4354,962.2117.2 %5.01,012.06346.7565.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี2,924.0660.5797.9 %5.0420.40218.7048.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี5,564.225,211.486.3 %3.0813.69598.5026.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี3,706.372,174.0041.3 %5.0699.59344.5350.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี7,717.185,270.3431.7 %5.01,536.33535.8065.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี4,351.20841.0080.7 %5.01,022.90150.4385.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี5,311.393,541.0133.3 %5.0699.59166.3976.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 122,147.7311,691.8347.2 %5.0926.58421.8754.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒40,938.4810,469.5574.4 %5.01,520.15574.0462.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี10,946.864,696.9057.1 %5.0364.40445.27-22.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี85,911.1494,212.00-9.7 %0.01,442.64789.7345.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก31,473.228,140.3074.1 %5.0739.73314.0557.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์42,172.5941,895.010.7 %0.51,047.331,196.74-14.3 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี100,469.8345,445.0054.8 %5.0731.03840.00-14.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี32,320.9727,698.0014.3 %5.0721.281,177.24-63.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี46,777.9816,777.0064.1 %5.0596.77857.75-43.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค46,672.9623,940.0048.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี17,332.4816,501.964.8 %2.01,715.231,856.22-8.2 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี11,665.608,473.7227.4 %5.03,456.121,976.5942.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี22,157.4414,643.9933.9 %5.01,054.21392.3562.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 6,140.223,900.0036.5 %5.0965.85821.6614.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี3,071.361,418.0053.8 %5.0471.41271.8742.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี39,083.8713,091.7166.5 %5.03,385.253,421.66-1.1 %0.0
รวม 920,895 556,708 39.55 % 64,957 34,417 47.02 %