จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี4,736.67679.0085.7 %5.0458.80142.6968.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี13,018.374,899.5062.4 %5.068.78129.84-88.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี6,075.026,753.42-11.2 %0.0839.12205.2575.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี3,468.531,438.0058.5 %5.0388.4543.1788.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 545,069.3427,576.1238.8 %5.09,801.22489.2995.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,078.27953.2781.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 221,083.328,406.4860.1 %5.03,586.24863.8375.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 325,766.8727,084.00-5.1 %0.04,267.15967.1577.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์7,071.17869.0087.7 %5.0222.95104.0553.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 14,893.871,239.0074.7 %5.0392.5848.5387.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0423.651.0099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ4,973.111,349.0072.9 %5.01,121.9295.0091.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 16,362.931,844.0071.0 %5.0366.8855.1085.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 26,924.811,120.7083.8 %5.0377.0395.0074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง1,005.3098.0090.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0289.700.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0266.3694.5064.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง5,971.361,190.0080.1 %5.0291.1057.9580.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่8,466.36590.0093.0 %5.0352.2956.0884.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง4,245.95491.0088.4 %5.0313.04104.6966.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง5,306.191,276.0076.0 %5.0395.18107.7772.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม4,639.611,176.0074.7 %5.0315.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 25,730.058,380.32-46.3 %0.02,025.741,586.9121.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,593.502,448.0046.7 %5.01,008.86574.0943.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 28,058.8193,848.00-1,064.5 %0.02,132.04794.2062.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี6,210.093,752.0039.6 %5.01,314.52253.7480.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี5,987.601,693.0071.7 %5.0822.45631.1623.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ25,164.623,155.0038.9 %5.01,128.32435.0261.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี3,031.531,081.0064.3 %5.0610.93306.7549.8 %5.0
สำนักชลประทานที่ 916,335.7654,986.00-236.6 %0.05,562.474,565.3517.9 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 23,949.411,410.0064.3 %5.01,457.30349.6076.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี3,041.871,730.0043.1 %5.0460.88451.712.0 %1.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,761.991,906.0060.0 %5.01,143.37806.6829.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 28,432.915,254.7937.7 %5.01,670.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี1,970.453,981.00-102.0 %0.0448.85116.7274.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี4,749.972,596.0045.3 %5.01,124.36824.2026.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี3,522.472,834.0019.5 %5.0461.021.0099.8 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 65,231.502,629.0049.7 %5.03,175.351,819.9642.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี21,716.7128,391.99-30.7 %0.01,885.00360.7880.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 20,781.8812,156.1641.5 %5.03,465.326,842.85-97.5 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)6,343.886,595.00-4.0 %0.01,602.66844.5547.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี4,083.651,472.6063.9 %5.0877.12376.2757.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)5,828.427,669.95-31.6 %0.01,705.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)8,533.8910,938.49-28.2 %0.02,941.542,053.6330.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี3,907.691,560.0060.1 %5.0820.1032.9796.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี3,792.521,117.7070.5 %5.0596.09474.3120.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี7,011.308,759.00-24.9 %0.01,255.52303.8675.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี5,705.1730,709.80-438.3 %0.01,312.24433.3067.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี4,971.154,679.005.9 %2.5926.29573.3138.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี3,945.291,095.0072.2 %5.0603.08222.0263.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี8,768.8922,233.55-153.6 %0.01,916.07171.6991.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี4,477.863,187.0028.8 %5.01,029.28504.7051.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี5,378.876,233.22-15.9 %0.01,318.70353.4573.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 8,325.648,980.08-7.9 %0.01,980.08937.8952.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี4,208.167,770.00-84.6 %0.0839.1234.7895.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 87,084.6814,172.0083.7 %5.0760.58822.40-8.1 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี17,572.389,421.0046.4 %5.0812.37421.8048.1 %5.0
รจก.ชลบุรี 245,998.41250,099.00-1.7 %0.02,265.692,786.76-23.0 %0.0
เรือนจำพิเศษพัทยา79,616.5587,632.00-10.1 %0.01,329.751,674.45-25.9 %0.0
ทสญ.ชลบุรี 48,870.9227,468.0043.8 %5.0737.97606.6017.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 215,050.2313,200.0012.3 %5.02,071.241,970.734.9 %2.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี3,085.21684.0077.8 %5.0496.830.00100.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี6,545.568,017.20-22.5 %0.01,835.48265.0385.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี24,315.2030,540.99-25.6 %0.01,538.57583.7962.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4,385.353,389.0022.7 %5.01,040.80451.4556.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี11,181.959,739.9812.9 %5.01,789.92550.5669.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี3,486.152,290.0034.3 %5.0529.351,140.70-115.5 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี6,965.646,629.004.8 %2.0729.22295.4559.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ10,213.034,302.1657.9 %5.0879.34103.0088.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)14,068.838,782.2037.6 %5.0933.831,005.05-7.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 180,828.1613,827.3982.9 %5.0945.33331.0065.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 255,044.359,520.0082.7 %5.01,155.62483.9158.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 348,446.4610,231.0178.9 %5.0618.66632.56-2.2 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี30,912.7913,385.4256.7 %5.0406.40395.202.8 %1.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี2,780.965,256.27-89.0 %0.0299.75393.30-31.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี67,258.4154,412.0019.1 %5.01,382.60678.9350.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ69,339.5575,102.82-8.3 %0.0900.201,679.56-86.6 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี94,991.9159,452.0037.4 %5.0700.02944.54-34.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี23,558.8433,732.74-43.2 %0.0834.161,270.70-52.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน90,587.5634,546.0061.9 %5.0484.021,117.20-130.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา46,525.6045,319.362.6 %1.0796.261,238.61-55.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม26,071.7019,056.5726.9 %5.0624.34675.45-8.2 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)25,860.701.00100.0 %5.0570.760.9599.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี27,713.9130,019.76-8.3 %0.01,902.082,278.30-19.8 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี9,348.672,290.0075.5 %5.03,337.462,249.4932.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี22,698.1329,131.00-28.3 %0.0542.330.9099.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 63,535.131,227.0065.3 %5.01,112.17170.0584.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี22,187.1915,632.0029.5 %5.0848.34176.9079.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 6,452.764,822.7025.3 %5.0991.25795.2719.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)7,814.5414,758.00-88.9 %0.01,666.50291.7582.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 35,987.314,221.9829.5 %5.01,449.51253.6582.5 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)5,422.643,941.0027.3 %5.01,556.04135.8591.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี3,353.591,824.0045.6 %5.0466.40408.2712.5 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 240,950.3835,520.0013.3 %5.010,259.367,019.4031.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี57,616.8522,518.2460.9 %5.07,206.796,328.3812.2 %5.0
รวม 1,851,361 1,459,427 21.17 % 133,856 75,280 43.76 %