จังหวัดระยอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,582.24837.0067.6 %5.0142.85105.9325.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง8,037.244,124.5048.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเขต7 สาขาระยอง5,765.5511,872.80-105.9 %0.0129.8876.4141.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง3,230.0881.0097.5 %5.0655.50326.3250.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง4,244.332,113.0050.2 %5.0654.30129.2580.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง36,441.3830,007.0017.7 %5.03,189.872,327.1027.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0263.4047.5581.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 14,540.08724.0084.1 %5.0225.3259.2273.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง4,898.041,125.0077.0 %5.0214.9247.5177.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง4,232.361,652.0061.0 %5.0347.73112.0867.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์3,715.23476.0087.2 %5.0137.88112.8218.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย4,486.56591.0086.8 %5.0242.121.0099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง4,405.641,052.2876.1 %5.0408.1548.7488.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา397.86383.003.7 %1.5311.9152.2783.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา4,406.39942.0078.6 %5.0158.8390.1943.2 %5.0
ด่านศุลกากรมาบตาพุด10,228.246,562.1735.8 %5.01,696.11104.5093.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 14,806.221,967.0059.1 %5.02,024.98644.1068.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 22,695.721,790.0033.6 %5.0708.14448.4036.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง3,822.872,674.5030.0 %5.0464.95187.5859.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง4,078.482,391.0041.4 %5.0887.15384.7156.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง4,492.161,020.0077.3 %5.0603.62236.2560.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง3,700.08991.0073.2 %5.0641.72410.4036.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง6,344.303,724.2441.3 %5.01,304.921,038.7720.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง4,079.913,640.0010.8 %5.01,404.39543.5961.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง5,180.7830.9899.4 %5.01,667.84308.3281.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง29,148.721,319.0095.5 %5.011,119.54654.2594.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง3,870.251,143.0070.5 %5.0449.151.0099.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง92,423.8319,155.9279.3 %5.035,362.07810.8097.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง4,487.002,486.0044.6 %5.0907.951,075.16-18.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง2,932.811,075.0063.3 %5.0451.5635.7892.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง4,012.0938.0099.1 %5.0546.64405.5125.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองไม่ครบ2,498.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดระยอง56,809.4538,906.6931.5 %5.024,838.012,547.0889.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง11,245.424,520.0059.8 %5.01,322.84410.4269.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง3,597.321,624.0054.9 %5.0497.11294.9940.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง6,127.5212,744.34-108.0 %0.01,477.53138.5390.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง29,298.302,176.0092.6 %5.011,214.62247.0097.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง4,977.621,919.0061.4 %5.0907.95199.7478.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง7,769.163,762.0051.6 %5.01,193.19436.2363.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง5,000.023,361.5932.8 %5.0868.1334.4996.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง77,464.0521,876.4571.8 %5.0948.36167.3282.4 %5.0
สพ.ระยอง112,340.4813,424.8088.0 %5.0399.24283.7628.9 %5.0
รจก.ระยอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสป.ห้วยโป่ง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง2,838.981,428.0049.7 %5.0413.50247.0940.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง5,932.05864.1485.4 %5.01,136.14732.9335.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง3,779.352,416.0036.1 %5.0755.82329.6556.4 %5.0
สปส.จ.ระยอง8,969.2411,820.00-31.8 %0.01,554.49744.4452.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง3,685.761,423.0061.4 %5.0565.66152.8873.0 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง3,428.166,521.85-90.2 %0.0503.26701.02-39.3 %0.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก3,968.084,519.00-13.9 %0.0816.79100.0687.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 119,609.9111,950.2039.1 %5.01,518.851,241.5218.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 246,877.8210,446.0077.7 %5.01,109.64861.9522.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองไม่ครบ4,163.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง226,209.3189,580.0060.4 %5.01,217.322,235.40-83.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด59,374.3748,566.0018.2 %5.0563.46798.60-41.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย37,026.4242,191.70-14.0 %0.0854.08688.3219.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง28,430.1837,416.00-31.6 %0.0649.01372.4542.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง29,625.4113,240.0055.3 %5.0582.76689.88-18.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง6,516.5321,386.20-228.2 %0.01,549.171,705.88-10.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 5,124.624,519.0011.8 %5.01,079.09642.4640.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง476.31785.70-65.0 %0.0356.48173.8551.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยองไม่ครบ17,827.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ7,135.92ประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,084,188 519,376 52.10 % 126,216 28,003 77.81 %