จังหวัดจันทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,786.831.00100.0 %5.0456.89133.0570.9 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 776,117.5033,840.0055.5 %5.0279.22406.10-45.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี8,817.906,896.0021.8 %5.057.8885.23-47.3 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0193.5473.9261.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี3,303.642,197.0033.5 %5.0666.0744.6493.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี2,923.831,318.0054.9 %5.0513.9434.9793.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี33,803.4713,456.0060.2 %5.02,814.88993.1564.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี4,777.67929.0080.6 %5.0242.6217.2392.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่4,386.28672.0084.7 %5.0223.7351.6376.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง4,257.23567.0086.7 %5.0286.9051.4782.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์4,106.12505.0087.7 %5.0189.4652.1072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม4,056.84296.0092.7 %5.0157.6450.7967.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน4,093.19302.0092.6 %5.0306.6153.7782.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว4,697.74336.0092.8 %5.0369.1968.5181.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว4,044.01499.0087.7 %5.0399.2751.6387.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม4,153.28621.0085.0 %5.0253.2351.7379.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ4,079.79325.0092.0 %5.0215.6850.8176.4 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี7,366.525,882.7120.1 %5.01,190.98236.1880.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี4,011.682,590.2935.4 %5.0932.29811.0713.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,840.82921.0067.6 %5.0490.35306.0037.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,838.65986.6165.2 %5.0325.63402.47-23.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี4,664.882,588.0044.5 %5.0951.31506.4946.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี3,433.701,868.0045.6 %5.0723.12384.3046.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี3,027.781,888.0037.6 %5.0551.97552.37-0.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี4,440.652,885.0035.0 %5.01,122.45904.7219.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี4,109.763,972.503.3 %1.5989.34284.5271.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี5,237.172,554.0051.2 %5.01,362.48985.2727.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,931.091,896.0051.8 %5.0913.2844.0095.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี8,996.6012,563.56-39.6 %0.01,616.87825.7648.9 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,864.251,481.0061.7 %5.0837.21842.29-0.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,075.991,278.0058.5 %5.0818.2046.4194.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี3,095.01592.0080.9 %5.0590.00368.5237.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี3,945.714,870.00-23.4 %0.0895.53287.5567.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ15,304.5121,716.86-41.9 %0.02,225.382,556.17-14.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,636.775,852.00-26.2 %0.01,141.4776.2493.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี4,051.331,243.0069.3 %5.0723.12183.1674.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี4,537.189,415.56-107.5 %0.01,160.48335.6271.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี4,885.193,798.0022.3 %5.0628.04394.3537.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี4,188.153,795.009.4 %4.51,008.25505.1449.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี4,615.771,621.0064.9 %5.0894.26586.5534.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี4,850.902,883.0040.6 %5.01,255.56463.2863.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี3,280.662,078.0036.7 %5.0628.0444.5192.9 %5.0
สพ.จันทบุรี11,716.628,919.0023.9 %5.0414.73365.6011.8 %5.0
รจจ.จันทบุรี 58,790.1974,997.00-27.6 %0.0913.21549.2039.9 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 16,711.6017,911.68-7.2 %0.0532.23557.67-4.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,274.883,079.006.0 %3.0590.00105.4682.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี6,258.923,935.0037.1 %5.01,179.50500.8357.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,269.621,769.0045.9 %5.0647.05343.0147.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)5,055.893,117.0038.3 %5.0894.26406.0154.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี5,366.152,735.0049.0 %5.01,084.42266.6975.4 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี3,201.673,264.50-2.0 %0.0628.04315.0049.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)6,611.305,793.6012.4 %5.01,954.88459.1176.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 123,221.2615,211.4834.5 %5.01,267.97243.2080.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 220,946.378,313.0060.3 %5.01,515.68719.4052.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี4,108.905,001.43-21.7 %0.0361.76363.51-0.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี68,631.3280,748.00-17.7 %0.01,391.101,409.98-1.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี23,189.5614,560.0037.2 %5.0715.46604.2015.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม26,092.2811,920.0054.3 %5.0677.71278.2059.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว21,452.2512,280.0042.8 %5.0752.57522.6430.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี45,613.8826,604.0041.7 %5.01,708.492,047.20-19.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 3,407.132,438.0028.4 %5.0704.1072.7289.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี2,687.75819.0069.5 %5.0513.94312.1439.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี134,641.9716,109.4188.0 %5.054,983.882,926.2294.7 %5.0
รวม 783,886 483,504 38.32 % 105,033 28,572 72.80 %