จังหวัดตราด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด3,333.46634.0081.0 %5.0351.75109.2968.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด20,065.2311,035.5445.0 %5.044.09117.06-165.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด4,882.827,955.50-62.9 %0.069.3279.08-14.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด3,155.601,476.0053.2 %5.0520.19103.0380.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด4,483.03832.0081.4 %5.0456.510.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด15,918.6213,524.0015.0 %5.01,699.18725.1457.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด4,415.891.00100.0 %5.0219.6842.7580.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่4,279.46409.0090.4 %5.0292.9168.5976.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง4,055.89446.0089.0 %5.0222.7153.3076.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ4,011.77411.0089.8 %5.0150.7248.3967.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร4,104.06277.0093.3 %5.0331.2554.1583.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง4,742.32355.0092.5 %5.0204.5885.2158.4 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่10,812.1816,278.05-50.6 %0.01,582.96309.8780.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,437.603,269.5126.3 %5.01,017.15863.8315.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,892.42494.0082.9 %5.0358.880.9599.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด3,852.621,259.0067.3 %5.0558.22285.7648.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด6,976.641,164.0083.3 %5.0824.45304.0063.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด3,289.58773.0076.5 %5.0577.24173.9869.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด3,686.8680.0097.8 %5.0710.35585.0017.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด5,318.391,174.0077.9 %5.0995.591,089.34-9.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,708.543,097.00-81.3 %0.0392.40330.3215.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด4,164.66915.0078.0 %5.0976.57656.4132.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,132.862,567.4018.0 %5.0506.33419.8017.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด15,241.4011,513.2824.5 %5.01,014.61328.9067.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด1,757.481,112.0036.7 %5.0805.43462.5242.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,428.97524.0084.7 %5.0634.2952.2691.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด3,049.81843.0072.4 %5.0425.11180.8957.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,568.162,849.8720.1 %5.0672.32463.9531.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราด4,942.4224,840.00-402.6 %0.01,071.651,341.34-25.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด1,719.165,141.00-199.0 %0.0629.76693.50-10.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด3,209.771,084.0066.2 %5.0539.21211.2760.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด4,344.344,865.44-12.0 %0.0698.3778.0788.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด3,110.011,608.0048.3 %5.0501.17285.3643.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,525.512,563.0027.3 %5.0704.05212.7169.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด3,241.671,181.0063.6 %5.0342.29414.86-21.2 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,205.691,666.0048.0 %5.0526.24298.6743.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด430.752,503.50-481.2 %0.0222.4042.1781.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,239.752,189.0032.4 %5.0726.16365.7649.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 542,883.4437,909.7293.0 %5.0540.281,087.51-101.3 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 4,112.525,567.00-35.4 %0.0170.93144.4015.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,618.35450.0082.8 %5.0349.05103.0370.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด5,506.562,849.0048.3 %5.01,109.69433.2061.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด3,337.15920.0072.4 %5.0596.25202.8366.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด3,739.472,438.0034.8 %5.0783.78422.0746.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด3,677.191,100.0070.1 %5.0729.37202.4672.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,251.901,898.2355.4 %5.0380.73215.3843.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด12,215.18101.2099.2 %5.01,332.20446.8866.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด127,906.0639,552.4869.1 %5.01,008.792,165.05-114.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด20,587.6416,025.5522.2 %5.0587.15682.95-16.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่21,936.909,463.0156.9 %5.0559.34712.86-27.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด8,073.9218,296.06-126.6 %0.01,342.21966.8828.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 3,462.371,903.2045.0 %5.0491.25575.76-17.2 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,826.051,347.6252.3 %5.0223.86302.09-34.9 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 19,575.2313,295.0032.1 %5.03,714.314,379.94-17.9 %0.0
รวม 972,445 286,026 70.59 % 36,495 24,982 31.55 %