จังหวัดฉะเชิงเทรา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา909.83341.0062.5 %5.0582.74175.2669.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา3,066.072,807.708.4 %4.0452.24116.1974.3 %5.0
สำนักงานคลังเขต 23,498.663,570.00-2.0 %0.0677.820.00100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา3,252.251,493.0054.1 %5.0582.740.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา20,539.8720,181.331.7 %0.54,481.02864.1280.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง4,935.811,257.0074.5 %5.0335.47124.4162.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว4,191.05218.5994.8 %5.0215.09103.8251.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม4,331.37810.0081.3 %5.0330.7161.1881.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต4,074.91505.0087.6 %5.0369.1233.8790.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า4,714.14887.0081.2 %5.0257.9152.0079.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์4,283.391,004.0076.6 %5.0190.6557.9769.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว4,177.21962.0077.0 %5.0265.6467.6174.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น3,751.93507.0086.5 %5.0219.7839.8581.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน470.68163.0065.4 %5.0177.580.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ564.1521.8796.1 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา4,670.813,024.0035.3 %5.01,172.24973.9616.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา4,004.352,401.0040.0 %5.01,001.10562.4343.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,374.602,694.0020.2 %5.0677.82132.5280.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา3,286.93978.0070.2 %5.0601.76565.526.0 %3.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,728.162,824.0024.3 %5.0867.981,518.10-74.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 25,158.533,488.4032.4 %5.01,795.491,147.7336.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,140.602,653.00-23.9 %0.0502.280.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,667.253,136.0032.8 %5.01,134.241,158.98-2.2 %0.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา4,797.965,151.00-7.4 %0.01,172.77835.0428.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา8,207.9911,581.53-41.1 %0.01,632.561,056.2535.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา1,457.192,028.00-39.2 %0.0498.48255.2548.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,112.02829.0073.4 %5.0734.8749.7493.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา2,994.201,671.0044.2 %5.0525.70119.9877.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,083.203,586.0012.2 %5.0810.94233.2071.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา5,201.400.00100.0 %5.01,248.301,819.24-45.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา6,338.854,768.0024.8 %5.01,077.16206.1680.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา3,635.921,245.0065.8 %5.0734.87147.7079.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา5,766.1315,442.80-167.8 %0.01,476.5059.2096.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา1,528.723,074.00-101.1 %0.0754.41425.3743.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา5,135.962,283.0055.5 %5.0906.02355.3760.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,535.231,004.0071.6 %5.0696.84142.5079.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา5,284.882,755.0047.9 %5.01,778.01595.3266.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา3,633.753,808.00-4.8 %0.0677.820.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา11,849.882,314.0080.5 %5.0772.90285.0063.1 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 85,451.2861,645.6027.9 %5.01,239.12527.7557.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,866.611,103.0071.5 %5.0490.4482.4483.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา7,226.535,147.5428.8 %5.01,149.00485.0257.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,373.631,075.0075.4 %5.0772.90434.3843.8 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา10,151.2114,712.22-44.9 %0.01,799.30821.4354.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา3,580.141,824.0049.1 %5.0444.0738.5991.3 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา3,663.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5742.42537.7027.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 137,277.3318,517.7950.3 %5.01,007.71583.1642.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 219,271.677,794.5259.6 %5.01,650.84797.0151.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)17,176.095,198.0069.7 %5.01,951.07272.9786.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา3,771.804,251.26-12.7 %0.0329.83312.555.2 %2.5
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 33,713.7825,266.0025.1 %5.0863.58776.5610.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราไม่ครบ50,413.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,113.72ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา95,607.3748,848.0048.9 %5.0776.081,284.38-65.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา21,218.2015,086.5028.9 %5.0673.13855.28-27.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา17,709.5013,843.0021.8 %5.0658.93356.3245.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง43,705.4131,992.0026.8 %5.0655.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม26,583.9521,209.0120.2 %5.0744.82406.5945.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา8,889.1817,103.00-92.4 %0.01,734.591,557.7510.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3,865.803,860.000.2 %0.5880.25781.5011.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา3,040.61758.0075.1 %5.0506.68249.1550.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา15,752.2211,892.0024.5 %5.03,297.355,638.13-71.0 %0.0
รวม 631,387 428,594 32.12 % 53,659 31,143 41.96 %