จังหวัดนครนายก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,784.51888.0068.1 %5.0347.10114.0067.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก12,356.774,209.5465.9 %5.0803.4851.5893.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,408.3944.0098.7 %5.0518.2052.8289.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก13,920.1811,460.0017.7 %5.01,666.04540.4867.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา4,942.83768.0084.5 %5.0237.4560.4774.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์4,899.34816.0083.3 %5.0266.08102.0161.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี4,632.90296.0093.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0250.48119.1552.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,598.491,414.0060.7 %5.0613.23332.7345.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก4,752.841,223.0074.3 %5.0298.61133.0055.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก4,488.251,444.0067.8 %5.0860.53589.7131.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก3,442.301,612.0053.2 %5.0556.27243.3156.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก3,205.53930.0071.0 %5.0461.19312.0832.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก12,533.661,822.0085.5 %5.0955.61901.615.7 %2.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก1,987.793,534.60-77.8 %0.0428.03356.0616.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,685.392,509.0046.5 %5.0974.63515.8847.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,690.672,084.8843.5 %5.0651.35634.912.5 %1.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก7,431.1811,581.53-55.9 %0.01,621.17119.3092.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,687.811,337.0063.7 %5.0651.35303.0553.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,530.44816.0076.9 %5.0594.3161.7589.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก3,115.90487.0084.4 %5.0423.16352.3416.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,760.401,615.0057.1 %5.0670.37195.4170.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก5,213.9416,262.00-211.9 %0.01,202.822,391.70-98.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก5,505.754,620.0016.1 %5.01,354.95335.9675.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก4,492.881,448.0067.8 %5.01,050.69300.9471.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก8,873.0114,189.73-59.9 %0.01,925.43109.2394.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก3,284.423,092.005.9 %2.5499.23213.4157.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,634.721,941.0046.6 %5.0670.33373.9944.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,577.551,378.0061.5 %5.0651.35148.6377.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก7,009.612,235.0068.1 %5.0841.51379.3254.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก4,700.492,806.0040.3 %5.0356.4350.8985.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก3,657.391,283.0064.9 %5.0594.31316.2546.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก633,550.1917,971.0097.2 %5.05,655.261,386.3675.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก2,904.791,152.0060.3 %5.0347.10172.0150.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก3,715.381,324.0064.4 %5.0556.27278.0950.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก3,091.331,113.0064.0 %5.0423.1698.7876.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก5,018.283,763.1925.0 %5.0765.41270.2664.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก4,835.511,151.0076.2 %5.0917.58653.5228.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก3,373.661,917.7043.2 %5.0499.2396.9080.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก28,354.0011,776.2958.5 %5.01,187.03744.1037.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก421.293,266.50-675.4 %0.0280.99369.45-31.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก65,401.8168,030.00-4.0 %0.01,146.78851.0525.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก48,837.6315,238.0068.8 %5.0469.071,199.85-155.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก9,361.8614,426.43-54.1 %0.01,256.301,005.6420.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 3,345.172,269.0032.2 %5.0594.31302.8549.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก2,950.97520.0082.4 %5.0366.11276.1724.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก37,950.8010,054.7573.5 %5.02,351.886,882.70-192.6 %0.0
รวม 1,013,918 254,119 74.94 % 39,812 25,300 36.45 %