จังหวัดสระแก้ว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,681.12497.0081.5 %5.0478.09259.2445.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว9,144.575,625.0038.5 %5.062.920.9598.5 %5.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เขต ๗ สาขา จังหวัดสระแก้ว 3,911.35286.4092.7 %5.021.53108.88-405.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,444.451,440.0058.2 %5.0725.31209.7571.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว3,149.611,346.0057.3 %5.0611.2055.9490.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว10,246.072,596.0074.7 %5.01,676.10690.7358.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว4,915.05920.0081.3 %5.0307.1942.5286.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด4,205.84262.0093.8 %5.0305.2658.4180.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา4,127.97372.0091.0 %5.0444.9393.5879.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น4,237.67758.0082.1 %5.0276.39101.6563.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร4,247.58558.0086.9 %5.0333.2669.6779.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ4,856.841,179.0075.7 %5.0405.93125.9969.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์4,103.81268.0093.5 %5.0239.1150.8578.7 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศไม่ครบ23,298.58ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,263.20ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว4,888.701,673.0065.8 %5.01,143.651,468.82-28.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว3,341.12586.0082.5 %5.0440.06181.3358.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ6,896.981,943.2071.8 %5.0699.8265.2690.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว3,984.361,525.0061.7 %5.0991.52970.992.1 %1.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,318.51924.0072.2 %5.0687.27292.9157.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว3,079.171,480.4051.9 %5.0419.52295.0629.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว4,409.122,424.8445.0 %5.01,105.623,230.00-192.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว2,121.45382.0082.0 %5.0522.55934.80-78.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว4,043.911,127.0072.1 %5.0953.49245.1574.3 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว4,586.253,517.7823.3 %5.01,162.67333.2871.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว7,910.3010,594.29-33.9 %0.01,371.84224.0783.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว5,018.82821.0083.6 %5.0706.28559.6420.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว3,454.50640.0081.5 %5.0744.3168.0990.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว3,095.32366.0088.2 %5.0554.15430.4822.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว3,822.862,701.8229.3 %5.0915.46289.0868.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้วไม่ครบ36,298.85ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว5,616.501,229.0078.1 %5.0763.33414.9345.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว4,597.947,715.61-67.8 %0.01,143.65121.2989.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว10,575.72777.0092.7 %5.0611.20524.5314.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว3,622.891,929.6046.7 %5.0782.3413,338.00-1,604.9 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,638.661,619.001.2 %0.5915.46581.8736.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว4,011.12783.0080.5 %5.0972.50646.0033.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว3,951.112,176.6544.9 %5.0649.2368.9789.4 %5.0
สพ. สระแก้ว11,474.042,151.0081.3 %5.0763.33672.1711.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 47,475.1932,299.0032.0 %5.0861.171,046.85-21.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,888.86817.0071.7 %5.0516.7147.9190.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว4,613.641,647.0064.3 %5.0801.36837.74-4.5 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว3,091.331,059.0065.7 %5.0592.19351.1140.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว7,528.096,039.5819.8 %5.0991.52731.2526.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว3,383.493,114.008.0 %4.0668.25623.576.7 %3.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว11,390.9111,928.74-4.7 %0.03,672.781,053.1771.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว15,502.897,482.5151.7 %5.0861.48520.2439.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว12,086.063,182.4073.7 %5.0988.472.8599.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 117,765.3915,104.1215.0 %5.01,496.94908.6039.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 232,419.1215,560.0752.0 %5.01,602.241,128.5729.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว31,419.403,140.0090.0 %5.0332.6110.2296.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว54,363.7561,435.00-13.0 %0.01,245.731,506.30-20.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว22,330.9929,452.01-31.9 %0.0874.371,130.00-29.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิควังนำเย็น94,065.35134,528.20-43.0 %0.0872.98795.838.8 %4.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว6,007.6111,882.39-97.8 %0.01,774.941,950.52-9.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 3,685.782,073.0043.8 %5.0858.41433.1949.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,542.96758.0070.2 %5.0535.14176.1867.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว77,729.8010,022.0087.1 %5.035,670.327,346.3579.4 %5.0
รวม 623,022 416,719 33.11 % 80,124 48,425 39.56 %