จังหวัดนครราชสีมา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา2,842.34525.0081.5 %5.0791.40278.5164.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา23,116.3724,271.00-5.0 %0.0141.28170.16-20.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา8,362.18517.5093.8 %5.0109.4951.6452.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา7,326.884,868.0033.6 %5.01,723.18257.6585.0 %5.0
สำนักงานคลังเขต 33,284.28546.0083.4 %5.01,556.4126.3298.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา7,393.181,138.0084.6 %5.0436.5474.2683.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 914,843.844,511.8369.6 %5.03,439.01240.3593.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 213,738.3111,010.9019.9 %5.02,887.791,426.1050.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 125,923.0831,044.00-19.8 %0.06,888.281,062.1084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 16,025.403,091.8248.7 %5.0496.7847.5090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0345.3056.0583.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,973.28134.0096.6 %5.0238.2646.3680.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย3,508.34741.0078.9 %5.0357.7383.2876.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย4,638.17768.0083.4 %5.0243.5983.3365.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย4,140.16440.0089.4 %5.0241.8171.4670.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง3,952.38326.0091.8 %5.0449.5628.0393.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง3,933.20270.0093.1 %5.0259.4362.6075.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี3,941.21547.0086.1 %5.0374.4666.5082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช3,783.34347.0090.8 %5.0249.7870.3271.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง3,963.47535.0086.5 %5.0278.7275.8572.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ3,918.45269.0093.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง3,526.49289.0091.8 %5.0234.6417.1192.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง4,054.85324.0092.0 %5.0420.3057.8886.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก4,086.95430.0089.5 %5.0281.0384.1170.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ3,886.74330.0091.5 %5.0248.4515.0394.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว3,894.75231.0094.1 %5.0278.1574.1073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว4,074.85524.0087.1 %5.0351.7733.6990.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง4,652.831,161.0075.0 %5.0560.87112.3580.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน4,058.53631.0084.5 %5.0316.0969.8977.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด4,139.95368.0091.1 %5.0519.2671.6786.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่4,063.34872.0078.5 %5.0450.09115.8574.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย4,333.17631.0085.4 %5.0388.36123.1068.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย4,068.52777.0080.9 %5.0403.2067.3983.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง3,962.71269.0093.2 %5.0344.4416.2195.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม3,802.97101.0097.3 %5.0314.0711.2596.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง3,829.38118.0096.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 37,971.047,070.6411.3 %5.02,585.691,087.0658.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา7,744.734,386.2043.4 %5.02,731.03642.8076.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่2,805.961,483.2047.1 %5.0976.28342.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,813.70451.5084.0 %5.0507.80313.5038.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว3,040.832,092.2031.2 %5.0667.00323.0051.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา3,541.991,978.5044.1 %5.01,076.64160.5585.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง2,820.87637.0077.4 %5.0390.00323.0017.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย2,879.07561.0080.5 %5.0616.21323.0047.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา3,620.013,235.0010.6 %5.01,057.62521.0650.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา4,539.463,867.0014.8 %5.01,494.99478.8068.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 43,475.881,071.2369.2 %5.01,552.77272.9082.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา3,164.59724.0077.1 %5.01,019.59287.5971.8 %5.0
สำนักชลประทานที่ 862,907.5347,715.0024.2 %5.025,771.608,584.2066.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 33,659.071,453.0060.3 %5.0896.57361.4259.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา3,160.04576.0081.8 %5.0924.51726.2321.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา13,561.7426,226.40-93.4 %0.04,765.743,078.6035.4 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์92,652.13588,048.44-534.7 %0.03,814.662,716.1528.8 %5.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 35,329.493,926.0026.3 %5.02,583.311,508.8541.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 312,996.117,603.2041.5 %5.01,735.742,045.15-17.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,473.514,665.00-88.6 %0.0731.071,259.53-72.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา6,977.922,871.6058.8 %5.02,540.871,175.2753.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)6,544.357,098.61-8.5 %0.02,179.56774.2564.5 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 53,973.522,310.7541.8 %5.01,441.62714.3050.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา19,010.4125,836.90-35.9 %0.03,244.460.90100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 50,757.6719,794.4661.0 %5.0424.07531.12-25.2 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)18,175.2220,354.28-12.0 %0.06,945.276,096.1512.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)7,511.338,582.00-14.3 %0.02,669.56560.5079.0 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา4,314.352,006.0053.5 %5.01,426.18218.5084.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)4,059.464,829.00-19.0 %0.01,304.83434.0866.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)7,683.8411,064.05-44.0 %0.02,769.062,666.343.7 %1.5
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 511,191.588,433.0024.6 %5.03,323.042,061.8038.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา8,641.451.00100.0 %5.03,530.100.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา3,157.35562.0082.2 %5.0105.600.9599.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,678.24410.0075.6 %5.051.1251.44-0.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,545.75696.0055.0 %5.030.560.9596.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา4,803.26619.0087.1 %5.01,152.70112.1890.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา3,503.401,614.5053.9 %5.01,057.62424.8459.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา4,140.462,740.0033.8 %5.01,228.78646.2747.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา7,999.8310,513.00-31.4 %0.01,970.393,206.45-62.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา5,848.576,215.00-6.3 %0.02,046.45589.9571.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา4,822.081,421.0070.5 %5.01,247.78361.6871.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา9,398.3715,527.67-65.2 %0.02,769.06228.0091.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา8,482.998,294.002.2 %1.03,216.84748.6076.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา11,272.671,331.0088.2 %5.01,304.83647.9050.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา4,081.553,102.0024.0 %5.01,304.83451.7365.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา5,405.522,848.0047.3 %5.01,818.26696.9861.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา5,302.904,447.2016.1 %5.01,400.54907.0035.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา6,033.575,954.001.3 %0.51,590.0785.7494.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา87,747.422,479.0197.2 %5.0883.78828.466.3 %3.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา54,915.1111,496.0079.1 %5.0986.11532.4046.0 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 65,696.2563,265.003.7 %1.51,722.92871.5549.4 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 85,938.231.00100.0 %5.02,073.110.95100.0 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 59,674.20110,688.80-85.5 %0.01,688.15875.6548.1 %5.0
ทสญ.นครราชสีมา58,254.6541,029.0029.6 %5.01,739.601,501.3513.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 310,810.8221,048.00-94.7 %0.02,795.031,669.0340.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา2,848.481.00100.0 %5.0791.400.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา5,940.836,251.00-5.2 %0.01,554.19693.5055.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา405,879.7511,734.0097.1 %5.020,213.81562.6097.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา3,797.10897.0076.4 %5.01,133.68432.2561.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา7,001.568,803.40-25.7 %0.02,293.67650.4071.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา4,224.412,408.7343.0 %5.01,342.86141.0889.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา7,058.494,891.0030.7 %5.02,485.511,070.7356.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา13,011.588,639.0033.6 %5.01,437.94544.3562.1 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร4,934.072,484.2549.7 %5.0865.610.9599.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา73,647.625,680.0092.3 %5.02,277.77546.2576.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา)48,801.619,545.6780.4 %5.01,041.70833.6720.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 145,050.5612,974.0171.2 %5.01,021.53699.1331.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 234,856.7211,472.9667.1 %5.0625.22483.6122.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 38,879.618,051.489.3 %4.51,981.87369.4581.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 453,804.7810,408.0080.7 %5.01,674.79874.9247.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 579,149.5810,600.4086.6 %5.01,595.39670.3458.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 649,837.8910,481.4679.0 %5.01,290.72536.4658.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 727,458.148,649.6068.5 %5.01,587.28366.3976.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา8,382.647,951.115.1 %2.5575.971,183.91-105.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา106,823.3283,507.0021.8 %5.02,326.401,995.0014.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย26,669.891.00100.0 %5.01,195.631.8599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี45,080.083,839.2591.5 %5.01,423.091,451.26-2.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ35,005.141.00100.0 %5.01,481.660.9599.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา156,955.8086,619.0044.8 %5.01,440.581,679.16-16.6 %0.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา46,765.3816,000.0065.8 %5.01,020.25326.1368.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา44,368.1136,256.0018.3 %5.01,417.08573.9659.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง66,766.5112,295.0081.6 %5.01,261.091,128.6010.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย41,363.5537,088.0010.3 %5.01,454.501,209.4916.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,156.85749.5076.3 %5.01,956.17232.5488.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่83,723.261.00100.0 %5.01,355.850.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา61,161.0646,775.0023.5 %5.01,274.111,712.50-34.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง92,647.5631,740.0065.7 %5.01,285.381,207.866.0 %3.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา34,358.1932,594.005.1 %2.53,071.203,866.05-25.9 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา14,365.918,865.8438.3 %5.05,812.022,477.1857.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา41,001.0124,377.0040.5 %5.01,387.511,231.4311.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,305.701.9599.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา48,534.3430,455.9337.2 %5.03,779.702,369.4937.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 4,030.942,313.0042.6 %5.01,285.81615.7552.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน6,904.392,680.0061.2 %5.02,176.73770.2764.6 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)3,072.271,167.0062.0 %5.01,461.3520.1698.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา3,658.961,910.5047.8 %5.01,169.22616.9447.2 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 348,311.5120,736.0057.1 %5.015,776.716,745.1957.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา13,459.0439,728.00-195.2 %0.05,319.0613,899.60-161.3 %0.0
รวม 3,030,305 1,891,834 37.57 % 255,729 115,973 54.65 %