จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ2,953.55637.0078.4 %5.0261.98113.0356.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ4,701.464,454.005.3 %2.5775.4266.2391.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ3,446.281,477.0057.1 %5.0490.1834.6392.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 324,473.0424,596.73-0.5 %0.03,510.661,088.2869.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 138,142.0237,301.062.2 %1.05,358.27622.2588.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 227,458.7026,613.263.1 %1.53,757.19571.4184.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 16,127.881,975.0067.8 %5.0425.5986.8079.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์5,139.032,063.0059.9 %5.0391.1896.4575.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี5,598.034,668.7016.6 %5.0433.1393.5778.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง5,889.781,860.0068.4 %5.0300.0296.6967.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ4,524.921,460.0067.7 %5.0396.5793.6876.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 17,784.194,150.0046.7 %5.0452.1459.8586.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 25,081.382,612.0048.6 %5.0376.07120.6567.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 25,168.221.00100.0 %5.0300.0298.6667.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 16,987.787,556.00-8.1 %0.01,212.78623.7848.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 25,151.357,134.00-38.5 %0.0837.63724.6013.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ4,450.463,838.0013.8 %5.0813.45427.5047.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ2,909.421,624.0044.2 %5.0281.0097.8565.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ4,258.452,032.0052.3 %5.0414.11395.204.6 %2.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ5,520.954,435.0019.7 %5.0634.76292.7453.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,869.512,747.00-46.9 %0.0355.221.8599.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ4,976.554,385.0011.9 %5.01,079.67703.0034.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ10,217.8821,407.00-109.5 %0.01,555.12368.3276.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,833.471,691.0055.9 %5.0642.30245.3561.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ4,228.871,187.0071.9 %5.0794.4337.7895.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ4,155.001,241.0070.1 %5.0338.05260.3023.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ4,992.954,757.004.7 %2.0756.40154.8579.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ8,725.6728,015.48-221.1 %0.01,992.441,306.6834.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ6,540.904,595.0029.7 %5.01,117.70585.0247.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ9,808.193,200.0067.4 %5.01,003.54144.4085.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ7,434.9916,412.00-120.7 %0.01,459.9957.8196.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ11,173.533,347.0070.0 %5.0471.16208.2855.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ4,626.673,747.0019.0 %5.0642.30151.6876.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ2,297.543,350.00-45.8 %0.0894.2299.2088.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ13,831.596,674.0051.7 %5.01,364.91637.3153.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ5,729.406,285.00-9.7 %0.01,307.86144.6588.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา30,600.9823,751.0022.4 %5.01,103.82774.6529.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ48,523.9014,528.0070.1 %5.0833.73579.3030.5 %5.0
รจก.สมุทรปราการ 145,230.94159,000.00-9.5 %0.02,042.381,805.3811.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ2,850.801,412.0050.5 %5.0300.02112.8762.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ7,572.1410,791.00-42.5 %0.01,498.05462.6569.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ33,217.6568,000.00-104.7 %0.02,322.74467.5879.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ7,131.7610,121.00-41.9 %0.0965.58399.0058.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ68,472.6950,517.0026.2 %5.05,605.481,103.0080.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ5,577.472,200.0060.6 %5.0908.53387.6957.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ3,546.225,416.00-52.7 %0.0566.24195.3565.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 120,967.3315,829.0024.5 %5.0856.48358.0558.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 23,344.599,152.00-173.6 %0.0858.41422.6450.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ10,678.989,500.0011.0 %5.0325.01340.00-4.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ94,916.54113,937.00-20.0 %0.01,437.45655.9054.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ34,858.061.00100.0 %5.0648.1845,611.85-6,936.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ90,778.5335,576.0060.8 %5.0451.73722.95-60.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์29,513.421.00100.0 %5.0399.931.0099.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ40,871.4018,239.0055.4 %5.013,545.661,982.3485.4 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย370,851.41322,000.0013.2 %5.06,653.501,760.3073.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 4,130.911.00100.0 %5.0832.460.9599.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ3,490.59825.0076.4 %5.0281.00176.6437.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ47,284.271.00100.0 %5.03,091.931.8599.9 %5.0
รวม 1,384,620 1,124,326 18.80 % 82,726 69,232 16.31 %