จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์3,643.651,255.8565.5 %5.0603.38191.3568.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์16,355.749,810.1040.0 %5.080.50352.77-338.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์2,817.03886.0068.5 %5.0698.46390.8144.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์3,185.801,649.0048.2 %5.0812.55102.3687.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์19,741.436,320.0068.0 %5.02,638.09720.1972.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด3,149.55357.0088.7 %5.0342.0570.1279.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง3,791.46371.0090.2 %5.0293.5544.3084.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ4,155.58646.0084.5 %5.0308.0852.9582.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก3,624.88400.0089.0 %5.0350.6856.4283.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ3,398.39289.0091.5 %5.0268.7751.8580.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์4,052.90213.0094.7 %5.0306.2634.1688.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์3,401.06348.0089.8 %5.0264.9314.9994.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช3,670.47254.0093.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ3,368.18203.0094.0 %5.0177.672.8298.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์3,380.36167.0095.1 %5.0295.5716.4894.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง3,423.48288.0091.6 %5.0563.0426.8995.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์3,780.09386.0089.8 %5.0308.437.6097.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0310.05135.0456.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง3,797.55262.0093.1 %5.0228.9534.7384.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง3,788.21572.0084.9 %5.0237.1817.0292.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง3,738.56887.0076.3 %5.0423.7454.1787.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่3,715.77458.0087.7 %5.0403.4663.8984.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย3,842.82253.0093.4 %5.0437.8851.0588.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย3,983.32565.0085.8 %5.0367.3885.9976.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์3,393.462,268.9933.1 %5.0945.66921.502.6 %1.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์2,762.401,512.6645.2 %5.0428.69217.5549.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง3,085.72627.0079.7 %5.0581.00275.5052.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง2,766.05302.0089.1 %5.0539.88275.5049.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย1,968.11583.0070.4 %5.0482.14342.0029.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์3,970.682,296.1542.2 %5.01,097.79839.8623.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์3,202.67886.0072.3 %5.0698.46390.8144.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์3,198.27479.0085.0 %5.0812.53742.658.6 %4.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์4,808.143,253.7032.3 %5.01,325.983,205.51-141.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์2,430.262,281.946.1 %3.0669.63304.9854.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์5,996.013,396.9843.3 %5.02,067.591,183.8342.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์4,281.083,096.0027.7 %5.01,364.02203.3085.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์11,502.7913,610.99-18.3 %0.01,972.53445.6977.4 %5.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์1,080,395.3069,684.9393.6 %5.08,422.96807.9090.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์3,210.421,770.2444.9 %5.0869.58320.1563.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์2,006.221,024.0049.0 %5.083.31103.23-23.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)5,072.971,024.0079.8 %5.0106.65103.233.2 %1.5
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์2,668.61734.4572.5 %5.0793.5494.9088.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์2,776.40886.0068.1 %5.0679.44390.8142.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์3,226.692,431.0024.7 %5.0926.63418.4854.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์3,036.421,563.0048.5 %5.0793.54243.2069.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์6,016.372,899.7351.8 %5.02,005.26541.8873.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์2,429.791,448.5040.4 %5.0527.31161.5069.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์11,679.927,985.8031.6 %5.01,554.18226.3585.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์10,681.572,014.6581.1 %5.0907.63701.1622.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์4,593.603,490.0024.0 %5.01,173.86312.1373.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์7,120.252,150.9969.8 %5.01,554.17712.5054.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์4,673.263,292.0029.6 %5.01,059.76767.2927.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์2,927.553,923.00-34.0 %0.0717.47102.2685.7 %5.0
สพ.บุรีรัมย์45,742.239,002.0080.3 %5.0775.55672.7113.3 %5.0
รจจ.บุรีรัมย์ 16,485.1830,437.92-84.6 %0.0497.54467.526.0 %3.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,819.991,293.5754.1 %5.0660.42152.4576.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์3,018.871,459.0051.7 %5.0698.46152.9078.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์6,950.667,101.65-2.2 %0.01,097.77329.5670.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์3,448.331,345.3361.0 %5.0983.70567.4942.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์2,380.035,013.38-110.6 %0.01,059.76567.2946.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)28,249.268,059.4671.5 %5.02,491.82719.7171.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 163,045.007,662.0087.8 %5.01,100.33111.3089.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 223,831.489,964.0058.2 %5.01,404.65551.9560.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 323,092.259,354.0059.5 %5.01,609.01497.4169.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 419,778.897,406.0362.6 %5.02,647.981,025.0061.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์1,935.304,849.04-150.6 %0.0264.21129.8350.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง9,331.1427,400.00-193.6 %0.0723.95520.7228.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์18,977.7063,145.00-232.7 %0.0747.281,321.92-76.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์13,050.0078,802.67-503.9 %0.0671.084,636.58-590.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์28,585.5315,283.6646.5 %5.01,011.44664.0634.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง79,272.7527,400.0065.4 %5.0748.44520.7230.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก90,294.3013,296.4985.3 %5.0948.91589.9537.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์16,829.4932,073.84-90.6 %0.02,225.65195.7091.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 3,398.221,875.0044.8 %5.0907.65693.3923.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์2,781.42545.6480.4 %5.0622.39418.5932.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์14,510.0112,085.6016.7 %5.05,467.245,350.002.1 %1.0
รวม 1,835,495 542,612 70.44 % 75,247 38,790 48.45 %