จังหวัดสุรินทร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0251.44126.9049.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์31,589.5116,965.5046.3 %5.0102.71360.34-250.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์8,524.336,103.4028.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์3,592.783,724.53-3.7 %0.0882.03218.3475.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์2,895.26894.0069.1 %5.0727.8835.0695.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์17,921.573,813.0178.7 %5.02,211.53794.2064.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง3,291.93282.0091.4 %5.0283.0214.2695.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์4,100.35829.0079.8 %5.0293.7069.3576.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท3,996.57538.0086.5 %5.0307.8017.0294.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ3,351.21313.0090.7 %5.0234.6924.6189.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ3,316.61160.0095.2 %5.0246.388.0996.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม3,316.6159.0098.2 %5.0223.0313.7593.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ3,323.44246.0092.6 %5.0195.1810.6094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม3,385.80373.0089.0 %5.0311.3252.7583.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี3,316.61469.0085.9 %5.0364.5512.6796.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี3,351.21535.0084.0 %5.0331.2580.8175.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน3,316.61488.0085.3 %5.0172.1214.5491.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ3,448.16487.0085.9 %5.0348.7835.8389.7 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม7,649.317,940.80-3.8 %0.0922.03294.7468.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์3,685.583,807.58-3.3 %0.0918.04752.4018.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0539.15308.7542.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม3,016.98358.0088.1 %5.0602.94475.0021.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท2,967.62744.0074.9 %5.0584.725,320.00-809.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์4,150.903,343.5619.4 %5.0773.501,188.36-53.6 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์3,441.961,124.4067.3 %5.0841.97491.3841.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์3,383.54590.0082.6 %5.0708.86442.2337.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์7,349.5710.0099.9 %5.02,302.749.0099.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์3,320.292,241.0032.5 %5.0799.801,040.25-30.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์5,591.602,706.5751.6 %5.01,754.741,747.910.4 %0.5
ส.ป.ก. สุรินทร์4,852.992,684.3344.7 %5.01,355.4039.0097.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์6,352.6710,338.99-62.8 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์3,643.751,204.2067.0 %5.0956.07352.9863.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.067.4540.6739.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.1038.4339.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.071.8950.3530.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์3,430.74748.0078.2 %5.0819.7764.6092.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์2,794.75160.0094.3 %5.0575.75328.1043.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,479.902,550.8226.7 %5.0899.02493.2545.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์7,535.6414,490.04-92.3 %0.01,692.822,071.94-22.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์3,559.472,464.0030.8 %5.0570.48734.81-28.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์3,562.5510.0099.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์11,215.138,470.2424.5 %5.03,713.39207.6494.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์10,469.4310.0099.9 %5.01,577.559.5099.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์4,906.691,664.6966.1 %5.0937.05703.7024.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์576.722,948.00-411.2 %0.0203.02287.20-41.5 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์6,074.905,647.007.0 %3.51,792.77767.5657.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์6,263.993,400.0045.7 %5.0663.0266.4790.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์10,814.982,006.0081.5 %5.0822.96457.7444.4 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์49,948.3322,295.6455.4 %5.0976.04723.5625.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์2,621.88484.0081.5 %5.0211.66259.96-22.8 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์3,890.311,982.3749.0 %5.0937.05616.1634.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์3,321.57729.0078.1 %5.0291.76108.7562.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์5,315.504,713.5411.3 %5.0766.03351.3054.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์3,502.1810.0099.7 %5.0956.079.0099.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์10,401.402,308.0077.8 %5.01,373.50125.4090.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์5,572.413,500.6637.2 %5.0937.050.00100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร์)9,672.3510.0099.9 %5.01,084.001,449.00-33.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 134,226.2212,505.0163.5 %5.01,290.76948.3826.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 217,391.256,587.0862.1 %5.01,250.54316.5574.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 38,350.984,904.0041.3 %5.01,597.44480.8969.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์6,245.883,225.5548.4 %5.0379.09556.96-46.9 %0.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์11,443.9610.0099.9 %5.0385.109.5097.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์71,046.111.00100.0 %5.01,221.481.8599.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์135,239.3433,884.0074.9 %5.01,250.811,052.4515.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์50,856.1013,996.0072.5 %5.0699.12719.42-2.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม81,883.8815,252.0081.4 %5.0943.50523.1544.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท66,656.6120,061.9969.9 %5.0821.73401.8451.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ92,509.261.00100.0 %5.0854.670.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0907.111.9599.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์12,541.1122,986.75-83.3 %0.02,558.653,587.60-40.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 3,299.601,120.8866.0 %5.0765.91248.0367.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์3,112.301,080.0065.3 %5.0632.8077.8787.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์31,925.197,874.0075.3 %5.09,120.415,514.3939.5 %5.0
รวม 961,104 297,464 69.05 % 66,293 38,758 41.54 %