จังหวัดศรีสะเกษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ470.41940.00-99.8 %0.0506.75186.3363.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ26,552.11199.4899.2 %5.0245.8784.8265.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ1,272.381,229.003.4 %1.5857.78113.9286.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ3,132.462,909.397.1 %3.5800.7433.3995.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ11,772.295,838.0050.4 %5.03,120.69994.1368.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ4,261.671,595.0062.6 %5.0268.7861.2477.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์4,044.34481.0088.1 %5.0397.1981.0979.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์4,162.31574.0086.2 %5.0323.5561.0381.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ4,017.25586.0085.4 %5.0356.9047.4386.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง4,034.07132.0096.7 %5.0215.140.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ3,901.14102.0097.4 %5.0264.520.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์3,877.71136.0096.5 %5.0176.150.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่3,903.4023.0099.4 %5.0278.2273.8473.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์3,855.38301.0092.2 %5.0152.460.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง3,903.40163.0095.8 %5.0227.890.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์3,905.43134.0096.6 %5.0252.8940.1284.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย3,885.59220.0094.3 %5.0178.220.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล3,999.91489.0087.8 %5.0264.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน3,859.44204.0094.7 %5.0189.660.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ3,857.41269.0093.0 %5.0194.620.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน3,887.62160.0095.9 %5.0188.7810.1294.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย4,013.43617.0084.6 %5.0256.9161.1176.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์4,064.64353.0091.3 %5.0246.9558.9176.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ10,895.622,491.2477.1 %5.0971.86718.2026.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมือง2,706.31830.4169.3 %5.0360.64106.4070.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,659.21384.0085.6 %5.0520.72298.3042.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,482.08572.0077.0 %5.0524.96241.3054.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,699.29760.0071.8 %5.0389.42166.4557.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ5,317.533,182.4040.2 %5.01,276.141,671.17-31.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ2,924.82655.0077.6 %5.0420.99400.904.8 %2.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ3,033.40721.2076.2 %5.0705.66272.6561.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ15,429.943,418.0077.8 %5.03,177.741,376.0156.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ2,377.596,401.52-169.2 %0.0624.291,057.36-69.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ5,757.495,040.2612.5 %5.01,637.461,862.27-13.7 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ4,795.642,542.5547.0 %5.01,428.26181.1887.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ4,572.231,527.0066.6 %5.0971.88499.9248.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,593.99718.0055.0 %5.065.2771.42-9.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ1,610.42577.0064.2 %5.0857.78104.5087.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ3,032.681,016.0066.5 %5.0705.66234.4266.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ3,658.762,878.5721.3 %5.0647.65479.6725.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ5,360.474,716.7012.0 %5.01,666.72252.6684.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ5,008.823,576.0028.6 %5.01,333.210.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ3,305.941,553.0053.0 %5.01,009.91281.2072.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ25,663.7811,608.1154.8 %5.09,878.21190.3198.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ4,203.351,645.0060.9 %5.0857.78745.7513.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ3,368.142,367.7029.7 %5.0857.78338.4860.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ4,020.103,775.396.1 %3.01,143.02417.6963.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ7,629.281,791.7676.5 %5.0431.56538.27-24.7 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ3,395.612,982.8112.2 %5.0838.7732.1396.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ10,830.601,841.5183.0 %5.0933.85427.8554.2 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 45,877.9521,473.1053.2 %5.01,034.46447.0056.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,725.88852.0068.7 %5.0572.5491.9783.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,363.072,509.2025.4 %5.0834.42368.4655.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,817.70709.0074.8 %5.0610.58231.2062.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ5,008.623,871.9222.7 %5.01,085.95442.7459.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ5,031.893,065.0039.1 %5.01,542.38994.3535.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ2,149.254,981.67-131.8 %0.01,219.09387.8568.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร)108,438.6610,066.7090.7 %5.02,791.75435.9784.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 110,301.7912,682.87-23.1 %0.02,264.93144.0093.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 254,496.146,182.8388.7 %5.01,080.09513.9452.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3148,643.381,611.6098.9 %5.09,719.98428.9495.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 429,398.989,090.2469.1 %5.01,466.29396.5473.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ3,215.074,719.19-46.8 %0.0412.21380.007.8 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ204,258.34101,384.0050.4 %5.02,558.992,250.0012.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ25,569.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5933.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์105,318.922,594.5997.5 %5.01,036.132,394.80-131.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ44,918.8319,362.0056.9 %5.0882.99328.5062.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ103,087.0536,494.0064.6 %5.0870.46477.9245.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ19,128.1125,412.00-32.9 %0.02,129.002,074.502.6 %1.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 3,146.911,825.0042.0 %5.0762.70483.6636.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ2,876.39737.0074.4 %5.0686.64277.6759.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ32,243.339,440.0070.7 %5.010,134.315,181.9048.9 %5.0
รวม 1,199,413 366,292 69.46 % 87,898 33,615 61.76 %