จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 236,288.4520,397.0043.8 %5.0231.83202.1512.8 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี2,820.401,039.0063.2 %5.0700.48188.1573.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี17,335.1910,000.0042.3 %5.073.81102.51-38.9 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานี74,635.711,000.0098.7 %5.0363.9295.0073.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี292,883.0612,916.3495.6 %5.01,372.69265.3580.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี3,193.682,688.0015.8 %5.0947.69102.5189.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี28,234.8621,360.0024.3 %5.03,476.821,215.2765.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี4,427.951,710.0061.4 %5.0272.1194.0265.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ4,544.01751.0083.5 %5.0294.6068.7076.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม4,091.67630.0084.6 %5.0384.110.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,696.83238.0093.6 %5.0344.82300.0013.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก3,824.72658.0082.8 %5.0449.4774.8483.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ3,770.58336.0091.1 %5.0266.6053.4979.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร4,363.08532.0087.8 %5.0354.9359.7983.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ3,801.81176.0095.4 %5.0373.5061.1383.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน3,826.14502.0086.9 %5.0286.4164.5177.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล3,870.51499.0087.1 %5.0369.1164.7482.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่3,520.02408.0088.4 %5.0415.1562.6684.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน3,859.84477.0087.6 %5.0498.3394.9680.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น3,745.76495.0086.8 %5.0303.9062.9579.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย3,840.47435.0088.7 %5.0415.009.9897.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม3,591.30411.0088.6 %5.0190.029.0095.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร3,718.12337.0090.9 %5.0360.151.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง3,841.86212.0094.5 %5.0208.201.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร3,782.30436.0088.5 %5.0357.5762.2982.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง3,603.23126.0096.5 %5.0211.151.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์358.35201.0043.9 %5.0148.4078.5847.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก3,554.76307.0091.4 %5.0175.188.3395.2 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก17,488.7730,000.00-71.5 %0.01,500.40950.0036.7 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐ5,039.395,000.000.8 %0.51,165.0795.0091.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี4,692.262,866.0038.9 %5.01,461.12985.5532.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ4,170.032,000.0052.0 %5.01,314.55475.0063.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล3,923.323,000.0023.5 %5.01,303.40285.0078.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ4,227.971,215.9071.2 %5.01,545.86190.0087.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม3,908.792,000.0048.8 %5.01,271.68475.0062.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร3,627.351,000.0072.4 %5.01,176.60475.0059.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี5,040.55815.2083.8 %5.01,651.75101.1493.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี3,113.792,275.4226.9 %5.0895.73239.9673.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี4,214.832,203.7647.7 %5.01,404.55475.0066.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี3,494.152,408.6231.1 %5.0966.70425.7656.0 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 712,770.8817,530.00-37.3 %0.04,702.114,762.25-1.3 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 44,781.521,528.0068.0 %5.01,536.49487.3568.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี3,451.581,271.0063.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี8,019.373,000.0062.6 %5.01,080.80950.0012.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 43,939.423,524.3710.5 %5.01,861.033,451.88-85.5 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี23,601.8020,207.0014.4 %5.02,367.40880.0062.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,086.674,201.88-101.4 %0.0560.99706.42-25.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี6,463.755,000.0022.6 %5.02,188.81475.0078.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี4,721.261,000.0078.8 %5.01,461.1295.0093.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี17,808.7614,954.4716.0 %5.02,316.84195.4291.6 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี251,720.38259,502.83-3.1 %0.01,459.89950.0034.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 9,803.7112,886.01-31.4 %0.03,916.954,492.45-14.7 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)4,954.651,000.0079.8 %5.01,764.2095.0094.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี3,476.551,000.0071.2 %5.01,061.79142.5086.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)3,923.275,382.56-37.2 %0.01,440.931,345.176.6 %3.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)11,018.849,902.0310.1 %5.04,540.541,050.0076.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 116,916.856,055.8212.4 %5.02,631.95171.0093.5 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง17,155.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5380.34285.0025.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี21,586.15592.0097.3 %5.0203.9334.0183.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี3,256.031,129.0065.3 %5.0985.7270.2492.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,142.793,000.004.5 %2.0895.73475.0047.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี3,589.743,000.0016.4 %5.01,118.8495.0091.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี19,778.0010,000.0049.4 %5.06,215.12950.0084.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี3,474.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5890.6495.0089.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี4,113.072,277.3044.6 %5.01,080.80285.0073.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,230.3012,417.48-137.4 %0.01,556.20159.4289.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี12,096.771,257.0789.6 %5.01,461.12475.0067.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี3,520.082,000.0043.2 %5.01,080.80475.0056.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี6,065.355,656.786.7 %3.01,461.12513.0064.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี7,487.256,332.9815.4 %5.02,354.88855.6763.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี3,473.392,000.0042.4 %5.0890.64285.0068.0 %5.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี24,292.3914,741.5939.3 %5.0911.06239.0073.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี65,907.5123,066.0065.0 %5.0668.12501.2225.0 %5.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 91,095.2685,052.006.6 %3.01,979.46950.7052.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,055.791,256.9658.9 %5.0890.64217.2375.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี3,882.672,000.0048.5 %5.01,137.85475.0058.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี20,782.4414,842.0028.6 %5.01,446.23376.2074.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,093.522,000.0035.3 %5.0909.66380.0058.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี6,268.765,516.1612.0 %5.01,537.19555.7563.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี3,479.484,000.00-15.0 %0.01,080.80190.0082.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี3,362.233,969.13-18.1 %0.01,249.70760.0039.2 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี9,365.5514,410.64-53.9 %0.03,362.72567.1183.1 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ9,452.555,000.0047.1 %5.03,362.72285.0091.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี19,277.755,000.0074.1 %5.0797.83285.0064.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1274,441.8416,905.0093.8 %5.03,092.09807.5073.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 239,015.6116,832.9856.9 %5.01,369.17503.4663.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 398,685.389,081.6290.8 %5.03,186.08804.7174.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 429,930.708,241.1272.5 %5.03,075.00432.2585.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 560,438.6111,088.0081.7 %5.03,151.45448.9385.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม23,459.3530,000.00-27.9 %0.01,027.28950.007.5 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี44,585.2810,000.0077.6 %5.01,262.111,900.00-50.5 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี147,693.5510,000.0093.2 %5.01,075.67950.0011.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี36,469.695,000.0086.3 %5.01,180.83950.0019.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี28,160.345,000.0082.2 %5.01,084.31475.0056.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ58,427.055,000.0091.4 %5.01,153.68475.0058.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล58,320.263,000.0094.9 %5.01,035.02475.0054.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ61,041.043,000.0095.1 %5.0893.65475.0046.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี18,972.963,000.0084.2 %5.02,163.64285.0086.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี10,808.2729,453.78-172.5 %0.04,292.271,524.8064.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี17,436.8628,851.00-65.5 %0.0835.26460.1044.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)3,375.311,694.0049.8 %5.0624.99151.0575.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี26,663.4431,621.00-18.6 %0.02,938.791,119.3061.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 3,807.961,851.0051.4 %5.01,175.88765.7034.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 4,612.107,834.00-69.9 %0.01,461.12126.2291.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี3,078.992,000.0035.0 %5.0890.64475.0046.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี48,690.2818,388.7362.2 %5.06,640.865,548.4016.5 %5.0
รวม 2,430,195 990,368 59.25 % 147,915 59,764 59.60 %