จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร4,036.48631.0084.4 %5.0509.58219.1757.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร12,971.6714,525.10-12.0 %0.0189.34111.7641.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร2,992.251,582.0047.1 %5.0585.64196.4666.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร3,359.80607.0081.9 %5.0547.61100.9781.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร14,191.597,684.0045.9 %5.01,707.57678.3060.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร4,615.671,281.0072.2 %5.0365.8592.1874.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว3,814.49307.0092.0 %5.0174.2685.0951.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา4,275.93312.0092.7 %5.0360.445.3198.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย4,855.88318.0093.5 %5.0302.5559.3380.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม4,426.85469.0089.4 %5.0262.2927.0689.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว4,111.56320.0092.2 %5.0218.5975.5665.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง4,708.85227.0095.2 %5.0271.9610.4096.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร3,231.123,517.47-8.9 %0.0680.70361.6446.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0252.5648.4580.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ2,501.37506.0079.8 %5.0479.99292.6039.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,613.83454.5082.6 %5.0399.73252.7036.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร3,681.701,300.0064.7 %5.0851.85891.40-4.6 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร2,892.841,169.0059.6 %5.0497.78438.9111.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร3,224.89723.0077.6 %5.0604.64764.21-26.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร3,428.581,656.9651.7 %5.0813.821,576.91-93.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร2,102.672,396.90-14.0 %0.0497.99821.64-65.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร4,772.361,658.5265.2 %5.01,327.24617.6053.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร5,203.703,444.0333.8 %5.01,022.99416.6559.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร12,343.1011,540.996.5 %3.04,445.90268.2294.0 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร4,228.641,204.0071.5 %5.0737.77147.6180.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร3,768.38474.0087.4 %5.0680.7146.6793.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร3,488.701,426.0059.1 %5.0490.54442.039.9 %4.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร3,412.952,227.0034.7 %5.0699.71201.3071.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,308.231,309.43-0.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร2,200.201,499.0031.9 %5.01,118.07521.1053.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร6,225.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,859.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร4,394.437,715.00-75.6 %0.01,001.4333.9596.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร4,115.451,262.0069.3 %5.0642.69185.9371.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร3,654.001,262.0065.5 %5.0870.86272.7468.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร4,427.003,119.0029.5 %5.0748.33161.3378.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร4,885.891,945.2260.2 %5.0965.96643.3033.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร2,926.422,310.0021.1 %5.0509.5835.0893.1 %5.0
สถานพินิจฯจังหวัดยโสธร10,381.831,537.0085.2 %5.0642.67397.2038.2 %5.0
รจ.จ.ยโสธร36,814.9423,313.7636.7 %5.0771.73533.8730.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,541.36580.0077.2 %5.0433.5154.1387.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,267.26900.0072.5 %5.0642.69473.9226.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร2,455.49595.0075.8 %5.0452.5270.1784.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร3,595.253,508.872.4 %1.0813.82380.2953.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร4,054.581,127.0072.2 %5.0965.940.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร12,535.193,212.1274.4 %5.03,837.32274.8192.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 116,002.3010,864.2232.1 %5.02,182.53431.5080.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 210,383.2888.7499.1 %5.01,305.67361.1072.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร3,018.284,096.32-35.7 %0.0324.10436.78-34.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร35,034.3237,101.71-5.9 %0.0803.55871.54-8.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร8,488.32715.0091.6 %5.0526.94380.2927.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา55,117.6413,803.0075.0 %5.0780.68734.835.9 %2.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร7,224.0215,488.00-114.4 %0.01,555.431,467.695.6 %2.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 3,143.4889.9097.1 %5.0642.67777.08-20.9 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร2,524.71669.0073.5 %5.0433.50274.8336.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร35,183.6711,343.5367.8 %5.04,043.096,474.37-60.1 %0.0
รวม 407,625 210,107 48.46 % 48,303 26,808 44.50 %