จังหวัดชัยภูมิ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ4,077.65621.0084.8 %5.0611.87124.0679.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ8,663.366,967.1419.6 %5.060.62111.67-84.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ3,203.134,332.12-35.2 %0.0802.03166.9779.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,120.96930.0070.2 %5.0804.282.8599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ13,776.726,316.3254.2 %5.03,064.92677.3577.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ4,608.261,520.0067.0 %5.0375.1353.2085.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส4,040.73351.0091.3 %5.0327.9167.9579.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์4,462.29474.0089.4 %5.0338.7377.5877.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต4,402.61175.0096.0 %5.0444.2069.7184.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว4,483.20417.0090.7 %5.0403.35113.6571.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ4,469.33334.0092.5 %5.0288.52105.0763.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า3,959.25324.0091.8 %5.0203.9840.2480.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น3,948.50249.0093.7 %5.0381.2957.9384.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์3,968.40370.0090.7 %5.0461.9471.3984.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว5,019.68474.0090.6 %5.0334.7653.0884.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร3,917.38394.0089.9 %5.0507.4385.5083.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์3,916.79253.0093.5 %5.0260.6151.1780.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง5,038.49254.0095.0 %5.0411.0286.1879.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ4,186.084,270.94-2.0 %0.0859.071,719.48-100.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ2,902.351.00100.0 %5.0550.36622.06-13.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,574.83826.0067.9 %5.0471.74254.6046.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว2,777.57801.0071.2 %5.0714.72209.0070.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ4,090.8718,126.27-343.1 %0.01,049.23315.2170.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ4,151.271,300.0068.7 %5.0859.07193.3877.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ2,637.471,166.0055.8 %5.0554.81380.0031.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ8,295.134,009.0051.7 %5.02,950.831,116.2562.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,232.684,217.76-88.9 %0.0625.16690.97-10.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ4,965.133,674.2226.0 %5.01,355.32874.7235.5 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ3,800.713,000.8421.0 %5.0973.16219.9177.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ8,249.009,299.00-12.7 %0.01,620.2289.8794.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ5,601.691,586.0071.7 %5.0954.15200.9178.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,572.25461.0070.7 %5.075.8371.405.8 %2.5
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ3,333.181,117.0066.5 %5.0878.0840.8295.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ2,940.26989.0066.4 %5.0707.13343.2851.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ10,992.782,680.0075.6 %5.0641.34570.2011.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ5,919.3629,502.00-398.4 %0.01,600.702,483.15-55.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ3,989.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,662.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ3,729.381,285.0065.5 %5.01,030.22200.1980.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ3,460.209,957.75-187.8 %0.0840.06126.6184.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ4,094.871,745.0057.4 %5.0916.12645.0029.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ3,937.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,125.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ4,854.511,067.0078.0 %5.01,524.63333.0678.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ4,132.332,875.1830.4 %5.0992.15493.1150.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ3,943.487,707.25-95.4 %0.0744.98103.9586.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ4,375.232,662.0039.2 %5.0897.10842.446.1 %3.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ53,391.1229,158.0445.4 %5.01,226.53823.6532.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,367.25642.0072.9 %5.0592.8563.6689.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ3,831.701,864.8351.3 %5.01,030.21736.1028.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ3,004.04807.8473.1 %5.0706.95179.4274.6 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ5,486.274,382.8320.1 %5.01,353.48485.4364.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ3,290.723,850.61-17.0 %0.0744.97597.8819.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ6,132.765,050.0017.7 %5.01,315.45476.9063.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 134,194.4515,264.0055.4 %5.01,858.32472.2574.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 210,127.695,652.0044.2 %5.01,770.081,241.6529.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 331,825.269,852.3869.0 %5.01,557.66586.6662.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ2,414.232,052.2915.0 %5.0250.57105.5357.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ77,798.0760,230.0022.6 %5.01,720.721,632.625.1 %2.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ41,134.2714,591.0064.5 %5.01,029.841,820.00-76.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ23,581.8613,478.5242.8 %5.0968.88765.6121.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ78,349.401,578.3298.0 %5.0945.30910.103.7 %1.5
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์36,866.009,244.0074.9 %5.0996.90205.4079.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 3,083.851,498.0051.4 %5.0859.07266.0069.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ680.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ167.05ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ45,623.0330,820.1532.4 %5.05,256.501,037.4080.3 %5.0
รวม 661,391 349,099 47.22 % 58,653 27,561 53.01 %