จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,517.2673.0097.1 %5.0380.79170.7255.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ18,290.7115,665.9014.4 %5.072.20105.16-45.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ2,873.96819.0071.5 %5.0494.88138.0972.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ3,007.591,084.0064.0 %5.0551.940.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ12,863.126,901.1246.3 %5.01,902.07687.9863.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ4,677.561.00100.0 %5.0212.8056.9373.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน3,540.12414.0088.3 %5.0258.8967.1374.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม3,489.05339.0090.3 %5.0356.1450.6185.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา3,628.31533.0085.3 %5.0250.1250.7679.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ3,446.01337.0090.2 %5.0215.9967.5868.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ4,912.482,986.5639.2 %5.0951.27831.6212.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ2,960.20797.0073.1 %5.0532.92593.34-11.3 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,065.94557.0081.8 %5.0570.95571.05-0.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ3,088.88780.0074.7 %5.0589.97380.0035.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ4,625.852,156.0053.4 %5.01,255.53755.4439.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ1,828.162,400.00-31.3 %0.0440.721,235.00-180.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,157.671,081.0065.8 %5.0666.03482.0827.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ3,857.641,606.1958.4 %5.0837.18174.0479.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ7,994.026,921.3013.4 %5.01,749.95291.0683.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,369.541,212.0064.0 %5.0666.03120.6581.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ2,939.731,002.0065.9 %5.0647.0225.2396.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,908.76400.0086.2 %5.0513.91433.4715.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,231.531,215.0062.4 %5.0647.02180.4172.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ4,936.822,184.2855.8 %5.01,388.641,924.66-38.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ6,857.22711.8089.6 %5.01,027.34231.2877.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ3,236.261,434.0055.7 %5.0742.10421.3343.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ15,060.3110,036.2933.4 %5.01,845.03120.7993.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ4,696.261,089.0076.8 %5.0513.91689.35-34.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,583.021,486.0058.5 %5.0799.11422.6047.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ3,083.951,038.0066.3 %5.0704.07124.8082.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ3,253.021,010.0069.0 %5.0856.19334.4060.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ3,640.372,171.0740.4 %5.0723.0874.9589.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ10,662.291,355.0087.3 %5.0662.59480.3727.5 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 37,045.2128,170.0024.0 %5.0749.751,021.55-36.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,600.08837.0067.8 %5.0380.7950.7186.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ2,935.261,053.0064.1 %5.0494.89135.7272.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,737.05480.0082.5 %5.0436.39166.7961.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ5,448.843,154.6642.1 %5.0891.67496.7844.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ3,333.26517.0084.5 %5.0570.95157.7572.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,871.212,477.0036.0 %5.0685.05198.5571.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ112,591.1510,600.0090.6 %5.01,456.31960.5234.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ7,493.722,288.0069.5 %5.0318.63149.2553.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ117,684.9241,756.9964.5 %5.0759.972.8599.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน47,115.0912,168.0074.2 %5.0578.27384.9133.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ11,147.8913,182.72-18.3 %0.01,449.772,512.75-73.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 3,093.11757.0075.5 %5.0589.96408.2430.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ2,597.50361.0086.1 %5.0418.85385.607.9 %3.5
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ16,265.729,515.5541.5 %5.04,521.171,331.2270.6 %5.0
รวม 541,244 199,114 63.21 % 38,329 20,657 46.11 %