จังหวัดหนองบัวลำภู
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,066.033.0099.9 %5.0385.760.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู12,722.8711,826.897.0 %3.5187.53105.5543.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู2,743.131,159.0057.7 %5.0518.87206.2760.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู2,877.501,401.0051.3 %5.0575.9276.3486.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�7,240.039,928.00-37.1 %0.01,879.02494.8873.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู4,412.531.00100.0 %5.0236.6251.5078.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�3,671.50391.0089.4 %5.0277.1674.9073.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง3,596.22220.0093.9 %5.0280.4873.6273.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง3,760.67223.0094.1 %5.0268.4984.9368.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�3,568.0889.0097.5 %5.0237.2423.4690.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา3,626.36241.0093.4 %5.0344.60123.1364.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภ�3,709.361,704.0054.1 %5.0956.24655.5331.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,870.47620.0078.4 %5.0575.92290.7049.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู2,936.76564.6080.8 %5.0613.95356.0042.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู3,229.501,289.0060.1 %5.0747.061,040.02-39.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู3,014.122,019.0033.0 %5.0772.61671.3513.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู4,204.971,412.4966.4 %5.01,184.43665.0043.9 %5.0
สปก. หนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู11,075.757,073.7136.1 %5.02,154.25488.2077.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู2,993.561,213.0059.5 %5.0632.97341.1246.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,448.89316.0078.2 %5.047.5424.8147.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู3,072.83435.0085.8 %5.0671.000.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู5,381.42279.0094.8 %5.01,561.99252.3183.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู3,180.061,585.0050.2 %5.0709.03324.9054.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู4,466.5849,338.29-1,004.6 %0.01,298.53494.0062.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู3,389.871,414.0058.3 %5.0747.06162.1878.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู5,176.065,351.45-3.4 %0.01,204.6286.4892.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู9,796.031,034.0089.4 %5.0575.92667.05-15.8 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู3,470.202,132.0038.6 %5.0709.03355.9249.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู3,504.001,705.0051.3 %5.0861.16601.3330.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู4,126.14990.0076.0 %5.0728.05372.7148.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู2,693.392,022.0024.9 %5.0480.840.9599.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู28,431.111,440.0094.9 %5.0626.04399.9936.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�46,331.9532,113.0730.7 %5.0841.65702.6416.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,456.00675.0072.5 %5.0385.7677.6079.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู3,109.271,354.0056.5 %5.0671.00265.3560.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,657.89606.0077.2 %5.0480.8487.5381.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู3,784.662,840.0025.0 %5.0728.05457.7937.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู3,391.781,091.0067.8 %5.0823.13133.9583.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู3,211.393,043.055.2 %2.5709.03268.9662.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 46,011.7810,660.0076.8 %5.01,025.16408.7260.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 227,603.595,481.0780.1 %5.01,073.99434.1859.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู2,356.682,619.60-11.2 %0.0291.59285.002.3 %1.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู43,362.1023,844.0045.0 %5.0998.43380.0061.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง76,636.381,233.8698.4 %5.0639.67333.4547.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู7,048.9213,023.00-84.8 %0.01,581.33171.0089.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 2,962.73962.0067.5 %5.0613.95340.7744.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,577.14673.0073.9 %5.0423.79274.7335.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู15,941.976,066.0161.9 %5.03,925.755,266.58-34.2 %0.0
รวม 451,900 215,705 52.27 % 38,263 19,455 49.15 %