จังหวัดอุดรธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี2,365.53950.0059.8 %5.0535.56133.3375.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี7,127.177,198.00-1.0 %0.037.49122.68-227.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี6,350.62753.3088.1 %5.066.2146.5529.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี94,997.224,593.5095.2 %5.04,604.27343.8092.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต 478,748.831,772.0097.7 %5.04,569.881.00100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี3,019.00927.0069.3 %5.0820.8090.2989.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1016,441.508,139.8450.5 %5.04,704.60247.5594.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี19,230.7218,424.714.2 %2.04,871.21712.5985.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี5,529.283,666.2933.7 %5.0647.9956.6791.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ3,675.39417.0088.7 %5.0251.0094.9062.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี3,834.39597.0084.4 %5.0308.12142.5053.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน3,555.06139.0096.1 %5.0266.0373.7972.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน4,990.08277.0094.4 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม3,027.67226.0092.5 %5.0461.2252.3588.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด3,566.47208.0094.2 %5.0256.5476.0070.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง3,771.64424.0088.8 %5.0413.12114.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ3,804.72240.0093.7 %5.0324.8576.0076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ3,537.56317.0091.0 %5.0307.8819.0093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,384.11355.0089.5 %5.0442.0180.0581.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ3,713.33278.0092.5 %5.0302.7385.5071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม4,038.33128.0096.8 %5.0298.7624.4691.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ4,076.94133.0096.7 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง3,634.94185.0094.9 %5.0269.4076.0071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน4,040.47296.0092.7 %5.0305.6576.0075.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 45,166.024,952.614.1 %2.02,458.451,352.6045.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี4,266.583,715.0012.9 %5.0991.94544.2045.1 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี2,085.081,515.0027.3 %5.0449.48238.4546.9 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,533.19366.5085.5 %5.0452.26193.0457.3 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,252.69463.0079.4 %5.0477.56196.9558.8 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,275.08408.0082.1 %5.0447.08192.2557.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ2,317.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ837.23ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี3,718.031,840.0050.5 %5.01,182.101,047.6011.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี3,470.53976.0071.9 %5.0991.94912.658.0 %4.0
สำนักงานชลประทานที่ 538,457.6424,744.0035.7 %5.07,244.3749,426.25-582.3 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี3,252.53733.0077.5 %5.0687.68392.7042.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี8,470.394,013.0052.6 %5.03,330.912,017.8739.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี2,133.162,048.534.0 %2.0584.77431.3026.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี3,057.422,465.0019.4 %5.01,317.86803.1739.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี5,140.864,483.0012.8 %5.01,410.30104.6692.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 33,880.141,570.8059.5 %5.01,722.171,614.486.3 %3.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี16,634.6920,977.38-26.1 %0.02,323.070.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี258,785.58406,961.31-57.3 %0.01,349.201,078.2520.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี3,005.691,454.0051.6 %5.0915.8835.6496.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)ไม่ครบ3,386.40ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ915.52ประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)9,877.947,959.0019.4 %5.04,027.821,682.5058.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 39,122.075,554.8139.1 %5.03,974.391,689.0557.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานีไม่ครบ1,487.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี3,271.55468.0085.7 %5.0991.9567.1593.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี2,905.61851.0070.7 %5.0782.77459.4941.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี4,183.363,770.929.9 %4.5918.95368.0759.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี6,114.7240,260.47-558.4 %0.02,183.233,020.99-38.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี5,279.506,906.00-30.8 %0.01,695.54578.6465.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี8,018.0612,008.74-49.8 %0.02,041.55228.6788.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี10,197.831,868.0081.7 %5.0858.83581.4632.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี3,932.253,125.8020.5 %5.01,182.10317.2573.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี6,088.313,863.0036.6 %5.01,942.74376.8780.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี4,596.061,617.0064.8 %5.01,391.28447.0667.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี6,184.224,725.0023.6 %5.01,125.05122.2289.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี12,738.287,577.0040.5 %5.0518.91556.47-7.2 %0.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 87,086.1046,399.8046.7 %5.01,807.78379.7479.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี2,621.08818.0068.8 %5.0649.65231.0264.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี5,025.141.00100.0 %5.01,524.3967.0595.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี15,451.441,441.0090.7 %5.06,038.45343.7294.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี9,358.3310,840.00-15.8 %0.02,670.36594.2777.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี4,858.941,919.0060.5 %5.01,315.21206.4284.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี6,289.1140,598.00-545.5 %0.01,353.24513.9562.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (จังหวัดอุดรธานี)5,555.475,408.002.7 %1.02,651.26988.7062.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 121,167.6912,132.9042.7 %5.01,399.241,040.7425.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 232,760.9810,980.9266.5 %5.01,479.01815.6044.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 332,813.0711,958.4963.6 %5.01,376.70738.1346.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 459,023.136,324.8189.3 %5.01,522.51406.5873.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ3,140.16ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ206.60ประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี11,462.6510,868.325.2 %2.5471.72223.9252.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน88,516.5626,119.0070.5 %5.01,036.98717.7130.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี78,159.6565,790.0015.8 %5.01,821.18354.4280.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี26,103.2028,260.00-8.3 %0.01,079.50317.4270.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี153,258.8344,600.9970.9 %5.01,227.43963.4321.5 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานีไม่ครบ3,262.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ494.98ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีไม่ครบ18,927.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ215.91ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี31,662.3316,706.0047.2 %5.01,038.86384.4563.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี75,658.1318,021.0076.2 %5.01,012.38739.2327.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ66,141.7713,972.4078.9 %5.01,017.801,001.871.6 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี21,440.4723,370.78-9.0 %0.02,790.352,743.421.7 %0.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี5,402.443,759.0030.4 %5.02,349.77380.0083.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี48,420.0038,952.0019.6 %5.01,413.76496.0964.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 82,541.831,185.6453.4 %5.01,285.36373.3971.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 4,416.471,878.0057.5 %5.01,169.07267.3077.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)4,766.325,099.00-7.0 %0.01,820.59876.7351.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี2,964.081,094.0063.1 %5.01,412.47536.3162.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 49,761.895,049.7648.3 %5.02,807.33786.7472.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี894.67113.0087.4 %5.0399.80252.9736.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี32,130.4415,380.0052.1 %5.03,682.293,604.232.1 %1.0
รวม 1,697,268 1,103,926 34.96 % 129,824 95,255 26.63 %