จังหวัดนนทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี2,990.77928.0069.0 %5.0291.5955.7480.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,780.092,255.0040.3 %5.0494.42145.3270.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,307.092,065.0037.6 %5.0443.72102.9676.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 421,817.8921,823.40-0.0 %0.04,832.61688.2085.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 129,390.3529,702.00-1.1 %0.03,475.28655.5081.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 230,213.1427,694.268.3 %4.02,670.59712.5073.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 16,537.742,348.0064.1 %5.0295.3379.8073.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 27,117.571,890.0073.4 %5.0329.6276.0076.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 16,452.892,732.0057.7 %5.0328.24114.0065.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 210,644.264,010.0062.3 %5.0337.9095.0071.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย4,220.31808.0080.9 %5.0236.1595.0059.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง6,822.242,738.0059.9 %5.0319.7276.0076.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่5,728.242,459.0057.1 %5.0258.7057.0078.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย4,065.17732.0082.0 %5.0259.7647.5081.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 16,635.9614,000.00-111.0 %0.01,432.551,160.9319.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี2,876.342,859.000.6 %0.51,072.92988.007.9 %3.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี4,308.381,706.0060.4 %5.0843.08342.0059.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี3,007.551,632.0045.7 %5.0386.6761.0784.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี3,043.961,285.0057.8 %5.0336.7284.0175.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี4,068.762,293.0043.6 %5.0694.78709.84-2.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี4,138.342,923.0029.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,748.091,914.0059.7 %5.0976.17788.5019.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี14,581.4626,954.00-84.9 %0.01,679.79156.6390.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,729.621,804.0051.6 %5.0493.59294.0240.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี5,127.238,471.00-65.2 %0.01,278.60563.3555.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี3,627.611,134.0068.7 %5.0629.420.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี3,075.42715.0076.8 %5.0291.59137.1153.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี4,835.134,472.007.5 %3.5677.84129.7180.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี13,116.1126,406.00-101.3 %0.02,440.422,112.9813.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี4,915.283,727.0024.2 %5.0748.00429.1542.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี15,874.212,158.0086.4 %5.05,330.83160.9897.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี7,228.0215,079.00-108.6 %0.01,337.47135.0089.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี11,961.651,369.0088.6 %5.0571.0339.6793.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,729.232,514.0032.6 %5.0482.44267.4844.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี5,721.062,343.0059.0 %5.0595.85120.6579.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี5,747.025,125.0010.8 %5.01,019.12324.1068.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี6,883.5012,960.00-88.3 %0.01,413.5366.6095.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี12,263.967,000.0042.9 %5.01,041.12314.5369.8 %5.0
รจก.บางขวาง 182,812.08178,069.002.6 %1.01,972.98432.2078.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี59,647.2053,330.0010.6 %5.0855.44471.2544.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,000.99771.0074.3 %5.0241.6050.8479.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี4,938.432,059.0058.3 %5.0957.15382.3360.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,690.621,946.0047.3 %5.0538.80306.9743.0 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี11,607.4113,724.00-18.2 %0.01,926.97399.0079.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี3,283.771,448.0055.9 %5.0405.73341.3715.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,655.714,342.006.7 %3.0525.06417.9220.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 162,266.9113,954.0077.6 %5.0347.37306.5611.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 217,692.4514,044.0020.6 %5.0609.07289.6452.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)25,266.086,768.0073.2 %5.0662.50259.6660.8 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี6,899.1016,128.00-133.8 %0.0351.71371.56-5.6 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,273.183,617.0015.4 %5.0300.37225.5624.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี57,606.8033,551.0041.8 %5.0436.12772.26-77.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี15,559.5520,083.00-29.1 %0.02,375.85927.9060.9 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ265,800.63141,000.0047.0 %5.0362.64461.73-27.3 %0.0
สถาบันทันตกรรม111,010.2980,000.0027.9 %5.0208.08105.4549.3 %5.0
สถาบันโรคทรวงอก740,855.38583,990.0021.2 %5.011,782.991,044.9191.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,898.002,791.0028.4 %5.0656.77452.2031.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี2,949.81710.0075.9 %5.0272.57104.8261.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี114,664.5432,276.5571.9 %5.051,171.895,870.7388.5 %5.0
รวม 2,000,711 1,457,629 27.14 % 117,309 26,383 77.51 %