จังหวัดเลย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,260.19494.0078.1 %5.0570.36210.6463.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย20,995.5426,379.76-25.6 %0.077.61135.22-74.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย9,166.929,950.90-8.6 %0.066.57103.71-55.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย4,343.423,955.008.9 %4.0105.8533.8168.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย3,128.671,092.0065.1 %5.0741.50278.0862.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย3,067.47810.0073.6 %5.0415.3750.9387.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย19,840.229,072.0054.3 %5.03,061.46545.3082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่3,667.36416.0088.7 %5.0300.0166.5077.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน4,200.78402.0090.4 %5.0320.0454.0583.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม3,604.50267.0092.6 %5.0416.6057.0086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ3,693.85335.0090.9 %5.0321.2266.5079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย3,699.61151.0095.9 %5.0472.70100.7078.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว716.4211.0098.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง4,672.94734.0084.3 %5.0377.6857.9584.7 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ3,588.47427.0088.1 %5.0234.4961.7573.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว1,086.3628.0097.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง3,683.56290.0092.1 %5.0372.3966.5082.1 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่10,448.7013,136.00-25.7 %0.01,536.23457.8670.2 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน5,377.974,416.1017.9 %5.0816.00218.2273.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย4,456.174,149.006.9 %3.01,464.121,366.796.6 %3.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,608.33655.0074.9 %5.01,567.3692.9794.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย3,447.971,061.0069.2 %5.01,102.81947.1214.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย2,769.69484.0082.5 %5.0760.52389.5948.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย2,972.42245.2091.8 %5.01,624.41632.6161.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย4,922.031,384.0071.9 %5.01,103.02792.8328.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย1,876.72558.5070.2 %5.0681.91445.4734.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย4,599.111,573.9765.8 %5.01,616.24760.2753.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย4,507.401,683.0062.7 %5.01,254.93169.0586.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย9,229.3113,984.00-51.5 %0.01,330.99183.3586.2 %5.0
ท่าอากาศยานเลย50,647.0629,559.2141.6 %5.0582.04542.896.7 %3.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย10,385.03783.7492.5 %5.0988.7113.0098.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลยไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย3,017.61638.0078.9 %5.0817.1069.6091.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย2,735.83339.0087.6 %5.0703.47308.1056.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย3,378.671,669.3050.6 %5.0969.69245.5774.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย5,322.311,710.0067.9 %5.01,825.413,154.24-72.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย3,635.531,608.0055.8 %5.01,102.79775.2929.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย3,163.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,007.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย12,366.695,978.7151.7 %5.01,673.2959.6496.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย10,152.311,486.0085.4 %5.0912.65281.6569.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย3,387.991,529.7054.8 %5.0969.69196.1179.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย4,652.672,009.0056.8 %5.01,235.92460.2162.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย4,226.171,265.8270.0 %5.01,273.98419.9967.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย3,867.672,742.0029.1 %5.0779.542.3499.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย10,456.971,961.0081.2 %5.01,026.74380.8462.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย38,363.1019,842.3048.3 %5.01,086.54331.9269.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย2,181.75241.0089.0 %5.0570.3625.7395.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย3,190.36639.0080.0 %5.0836.57466.7344.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย720.00311.0056.8 %5.0703.47159.7377.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)4,440.832,880.4835.1 %5.0931.67458.3850.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย3,262.171,263.0061.3 %5.0988.71242.2375.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย6,656.831,045.5984.3 %5.01,958.53774.1360.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 317,662.276,276.5764.5 %5.01,618.391,077.4033.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)24,091.585,698.1376.3 %5.01,568.38942.6439.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 130,080.129,894.0267.1 %5.02,640.70741.0571.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 210,152.0694,506.50-830.9 %0.01,574.63755.2552.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย27,146.634,094.6084.9 %5.0329.28307.806.5 %3.0
วิทยาลัยเทคนิคเลย69,420.5737,278.0046.3 %5.01,657.29402.6975.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย84,999.0929,358.3365.5 %5.0967.67623.3835.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย58,064.2012,819.0077.9 %5.01,173.6526.7197.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง16,019.4210,114.9936.9 %5.0845.80373.6255.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย8,540.1711,141.00-30.5 %0.02,202.182,294.18-4.2 %0.0
โรงพยาบาลเลย449,695.41369,876.0017.7 %5.03,792.1310,534.31-177.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 3,375.712,022.0040.1 %5.0969.69355.1963.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย2,531.861,025.0059.5 %5.0646.41264.6359.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 14,452.834,883.2566.2 %5.03,507.353,897.49-11.1 %0.0
รวม 1,155,912 776,634 32.81 % 68,143 40,309 40.85 %