จังหวัดหนองคาย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย3,644.98140.0096.2 %5.0413.92127.6869.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย22,484.9925,237.73-12.2 %0.085.06138.73-63.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย3,256.293,020.997.2 %3.5667.69102.2984.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย2,864.95615.0078.5 %5.0515.5768.8886.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย17,270.276,060.3264.9 %5.02,600.76453.1582.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ4,520.62325.0092.8 %5.0306.4467.9777.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่4,102.49458.0088.8 %5.0343.4568.1080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม3,910.03205.0094.8 %5.0430.6867.6384.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย4,367.99485.0088.9 %5.0303.6267.3477.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่3,945.87416.0089.5 %5.0355.0868.0280.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี3,890.92147.0096.2 %5.0442.2067.0984.8 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 25,187.194,859.286.3 %3.01,334.8691.0093.2 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย54,837.1348,239.9612.0 %5.02,553.03662.5474.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย4,946.292,350.1652.5 %5.01,162.11992.7614.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย3,780.102,226.2941.1 %5.0435.49413.255.1 %2.5
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย4,104.161,837.0055.2 %5.01,079.48602.0644.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,068.76485.0084.2 %5.0784.29750.744.3 %2.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย3,985.951,131.0071.6 %5.0439.51131.8470.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย6,929.751,618.0076.7 %5.01,783.082,275.24-27.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย3,965.301,524.0061.6 %5.01,004.741,486.75-48.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,733.022,486.3533.4 %5.0889.32212.2076.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย4,295.342,410.0643.9 %5.0815.20118.5085.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย4,104.161,837.0055.2 %5.01,079.48127.6888.2 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย3,467.01546.0084.3 %5.0775.2255.0692.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย21,902.93429.0098.0 %5.0226.0750.2377.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย3,206.51674.0079.0 %5.0661.0962.1290.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย3,607.07510.0085.9 %5.0394.90456.11-15.5 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย4,104.163,440.0016.2 %5.01,079.48226.9179.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย3,735.15509.0086.4 %5.0451.95349.2622.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย5,272.807,140.14-35.4 %0.01,174.59516.8056.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย5,534.447,559.51-36.6 %0.02,036.721,133.9844.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย4,985.141,514.3369.6 %5.01,079.48111.3489.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย2,818.53509.0081.9 %5.0451.95349.2622.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,337.561,889.0443.4 %5.0718.17258.4064.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย4,859.342,067.1457.5 %5.0908.33127.6885.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย5,425.041,837.0066.1 %5.0870.30494.5743.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย4,104.161,605.3060.9 %5.01,079.48113.3189.5 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย10,306.972,166.0079.0 %5.0667.69333.3350.1 %5.0
รจจ.หนองคาย 58,662.7631,515.0046.3 %5.0746.70232.7868.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,596.38471.0081.9 %5.0394.90116.4570.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย4,814.182,201.3654.3 %5.01,032.59583.4543.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย2,874.38654.0077.2 %5.0509.00161.0168.4 %5.0
สปส.จ.หนองคาย4,104.163,413.1216.8 %5.01,079.48620.9842.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย4,104.161,837.0055.2 %5.01,079.48127.6888.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย3,631.33509.0086.0 %5.0451.95349.2622.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 139,278.0611,083.9671.8 %5.01,437.16846.9241.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2123,676.0010,244.0091.7 %5.01,484.66881.5540.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย)9,343.812,098.1877.5 %5.01,381.43408.2170.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย4,591.372,423.5247.2 %5.0272.14309.42-13.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย75,301.2545,402.0039.7 %5.01,293.91907.4329.9 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย18,256.8414,244.0022.0 %5.0618.27447.5027.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย62,140.6321,205.0065.9 %5.0607.06326.0746.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย10,362.9110,676.92-3.0 %0.01,664.151,625.842.3 %1.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 3,092.59312.2489.9 %5.0604.08360.4740.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย4,104.161,837.0055.2 %5.01,079.48127.6888.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย5,847.5014,378.00-145.9 %0.04,334.604,534.72-4.6 %0.0
รวม 700,646 315,015 55.04 % 52,472 26,767 48.99 %