จังหวัดมหาสารคาม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,622.10511.0080.5 %5.0467.00182.1461.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม29,735.7113,576.0054.3 %5.0194.13120.5337.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม3,193.692,568.3619.6 %5.0662.37312.1752.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม3,109.80734.0076.4 %5.0657.15146.1577.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม14,404.2911,351.0021.2 %5.03,338.39865.6474.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม4,153.88946.0077.2 %5.0286.0654.4181.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ3,830.20372.0090.3 %5.0267.3341.4684.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน3,894.92638.0083.6 %5.0316.3880.8474.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม4,834.67450.0090.7 %5.0277.8284.6069.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก3,709.28306.0091.8 %5.0278.860.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน3,670.22271.0092.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย3,849.04187.0095.1 %5.0229.1877.4466.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย4,066.57498.0087.8 %5.0381.67103.7572.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย4,084.14523.0087.2 %5.0321.1581.6674.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ3,556.25183.0094.9 %5.0158.8210.1593.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช3,698.47100.0097.3 %5.0289.409.4096.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง3,736.00221.0094.1 %5.0184.6210.3194.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม3,265.773,608.25-10.5 %0.0828.30892.01-7.7 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ2,435.881,009.5058.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม4,090.81941.0077.0 %5.0961.42306.1968.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม3,122.80853.0072.7 %5.0676.15318.1153.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม2,973.85639.0078.5 %5.0619.12212.7865.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม7,637.142,914.6561.8 %5.02,842.421,036.7363.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,131.023,293.28-54.5 %0.0490.85610.81-24.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม5,017.741,962.9960.9 %5.01,493.861,172.6721.5 %5.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม3,777.111,739.0054.0 %5.0934.49264.6571.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม4,358.811,930.2555.7 %5.0809.28359.3355.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,618.07251.0084.5 %5.058.1735.3739.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม2,835.47478.0083.1 %5.0444.9533.4092.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม2,848.27486.0082.9 %5.0562.07423.7024.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม3,727.222,376.0436.3 %5.0885.35224.4174.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม6,149.0017,210.00-179.9 %0.01,777.081,368.5023.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม7,725.266,342.0017.9 %5.02,009.88219.5489.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม3,299.051,672.0049.3 %5.0752.23266.9564.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม7,559.859,218.28-21.9 %0.02,157.50138.1393.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม1,195.31370.0069.0 %5.0420.99332.5021.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม3,880.792,147.0044.7 %5.0813.17241.8870.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม4,237.884,442.00-4.8 %0.0885.35305.1365.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม5,688.481,925.0066.2 %5.01,341.710.9599.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม6,267.012,695.3257.0 %5.01,056.72103.2490.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม10,835.731,440.0086.7 %5.0885.35483.9445.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 43,220.2748,674.00-12.6 %0.0923.321,814.94-96.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,686.602,229.0039.5 %5.0657.15124.4281.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม3,731.842,795.0025.1 %5.0559.38479.7814.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม2,919.421,590.0045.5 %5.0581.1072.5487.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม5,602.225,087.009.2 %4.5961.39572.7840.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม4,622.95741.0084.0 %5.01,208.62587.0851.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม3,545.533,758.95-6.0 %0.0866.3194.2889.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)22,333.767,567.2066.1 %5.01,803.07236.2786.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 137,341.218,209.9878.0 %5.01,343.35253.2481.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 224,200.9614,322.0040.8 %5.018,716.61366.6098.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 317,234.887,364.4057.3 %5.01,057.38926.0712.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม9,890.553,632.8063.3 %5.0357.53359.24-0.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม75,649.9763,839.0015.6 %5.01,545.651,147.6025.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม31,202.8938,487.00-23.3 %0.0910.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม26,050.28137.0399.5 %5.0803.97851.56-5.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย55,866.9618,640.0066.6 %5.0803.991,383.89-72.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม60,705.3611,160.0081.6 %5.0732.466,650.00-807.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม9,907.3926,646.00-169.0 %0.01,818.251,895.48-4.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 3,204.701,832.0042.8 %5.0714.21287.3159.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม2,909.66634.0078.2 %5.0581.09326.4943.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม38,610.818,876.3977.0 %5.06,049.673,479.6042.5 %5.0
รวม 689,266 379,602 44.93 % 74,101 33,442 54.87 %