จังหวัดร้อยเอ็ด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด2,846.621.00100.0 %5.0503.61246.0251.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด12,930.205,198.7059.8 %5.0145.9287.6639.9 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด1,003.721.0099.9 %5.020.742.8586.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด4,185.193,067.0026.7 %5.0488.79242.9950.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด2,912.781,092.0062.5 %5.0490.2851.9289.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด23,080.466,060.0773.7 %5.03,222.91973.8969.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดี1,235.9237.0097.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด4,304.851,530.0064.5 %5.0231.4760.4573.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย3,973.06298.0092.5 %5.0331.3070.2678.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน3,630.93307.0091.5 %5.0234.9652.7277.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร3,536.03106.0097.0 %5.0237.1716.7992.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี3,609.67185.0094.9 %5.0123.8145.6663.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์3,944.14381.0090.3 %5.0346.0170.2879.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร4,649.58328.0092.9 %5.0349.7327.8392.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย3,336.32163.0095.1 %5.0239.2153.7877.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย1,768.2954.0096.9 %5.0287.0154.7780.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง3,926.81540.0086.2 %5.0254.3667.9373.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง3,656.6188.0097.6 %5.0161.0416.1190.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ4,104.48324.0092.1 %5.0185.6617.9390.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ3,454.68724.0079.0 %5.0212.2623.7388.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ3,836.27337.0091.2 %5.0290.8767.7076.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก3,430.61192.0094.4 %5.0265.6250.8380.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ4,084.25240.0094.1 %5.0230.1424.4189.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด4,158.707,119.62-71.2 %0.01,036.061,216.00-17.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด0.061.00-1,566.7 %0.0ไม่ครบ2.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง2,675.781,007.1062.4 %5.0320.59180.5043.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,405.371,390.2042.2 %5.0524.3932.7393.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ2,470.29552.0077.7 %5.0517.16256.5050.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด1,902.36952.0050.0 %5.0822.96498.7739.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,299.491,192.0063.9 %5.0769.85207.3773.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด4,198.60565.0086.5 %5.0826.88415.7349.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด6,830.493,496.0048.8 %5.02,462.262,380.833.3 %1.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,185.273,398.64-55.5 %0.0606.87445.6626.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด5,216.782,875.0044.9 %5.0928.99955.38-2.8 %0.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด4,256.863,269.1123.2 %5.01,058.01146.8586.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)16,450.0317,364.24-5.6 %0.01,781.35263.8285.2 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด63,797.9347,403.0025.7 %5.0286.57722.42-152.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด3,538.831,617.3054.3 %5.01,009.51235.6176.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด1,467.12910.0038.0 %5.063.6460.075.6 %2.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,610.12609.0062.2 %5.043.4035.1419.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด2,746.99594.0078.4 %5.0712.8074.8989.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด2,953.60416.0085.9 %5.0643.36589.078.4 %4.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด3,346.691,863.0044.3 %5.0845.90264.7868.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด6,702.8030,579.24-356.2 %0.02,852.40449.5084.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด4,897.972,648.0045.9 %5.01,226.2397.9992.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด8,765.441,244.0085.8 %5.03,165.851,847.4241.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด5,547.974,275.0022.9 %5.01,128.22135.8288.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด10,804.591,797.0083.4 %5.01,093.11647.9040.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด4,170.261,727.1058.6 %5.01,150.17629.1245.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด3,671.492,444.0033.4 %5.0818.16445.8845.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด4,634.412,835.7038.8 %5.01,340.291,031.3223.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด3,520.113,350.004.8 %2.0648.5335.1494.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด7,163.9410,073.00-40.6 %0.0500.19397.1020.6 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0386.58304.2321.3 %5.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 67,702.2335,733.5947.2 %5.01,189.61386.5967.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด570.04344.0039.7 %5.0238.96171.4328.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด3,042.751,248.0059.0 %5.0788.86590.9725.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,926.551,771.0054.9 %5.0693.78212.5669.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด4,509.964,919.46-9.1 %0.01,167.46705.4739.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด4,150.092,094.0049.5 %5.01,188.20533.7555.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด9,457.017,146.5924.4 %5.0919.60163.4582.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)51,194.785,880.0988.5 %5.02,272.66829.1363.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 171,573.5012,824.0082.1 %5.01,197.48470.5060.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 213,857.5615,041.00-8.5 %0.01,170.73816.2830.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 319,557.016,507.6066.7 %5.0938.77217.1376.9 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด6,070.6610,918.08-79.8 %0.0436.32475.67-9.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,255.993,960.00-75.5 %0.0291.74191.8734.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด131,956.6771,388.0045.9 %5.01,567.261,088.6930.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด128,119.4832,076.0075.0 %5.0876.94860.701.9 %0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด37,959.2247,200.00-24.3 %0.01,133.803,645.20-221.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย21,460.738,580.0060.0 %5.0905.301,143.04-26.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร17,874.395,715.0068.0 %5.0808.561,045.00-29.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง176,422.5915,246.1191.4 %5.0916.67673.4126.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด67,850.563,696.0094.6 %5.0760.18401.0547.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด8,514.1317,640.00-107.2 %0.02,007.20594.0670.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 3,154.93723.0077.1 %5.0731.80509.2730.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด3,008.81853.0071.6 %5.0655.74244.2862.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด43,887.224,160.6690.5 %5.08,588.885,100.0040.6 %5.0
รวม 1,200,909 494,486 58.82 % 69,870 38,400 45.04 %