จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,594.97319.0087.7 %5.0551.5687.4084.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0640.4966.0589.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์3,412.533,070.0010.0 %5.0814.359.6698.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์3,034.7257.0098.1 %5.0719.3081.4088.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์22,574.709,685.4057.1 %5.08,896.25167.3698.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์3,918.43954.0075.7 %5.0312.8540.8187.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ4,078.28752.0081.6 %5.0323.2970.1478.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด4,426.47857.0080.6 %5.0294.0567.4677.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย4,158.50514.0087.6 %5.0200.6933.9183.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์3,643.47496.0086.4 %5.0387.3867.5382.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี4,102.51431.0089.5 %5.0401.5368.8282.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง3,803.6337.0099.0 %5.0402.0963.9484.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก3,749.342.0099.9 %5.0248.3949.8479.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง3,849.39293.0092.4 %5.0377.009.3297.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์3,701.24334.0091.0 %5.0147.428.1594.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง3,795.28231.0093.9 %5.0293.6852.3982.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์6,106.013,354.5945.1 %5.01,289.781,222.735.2 %2.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,858.892,520.0034.7 %5.01,080.58644.6840.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,384.131,972.6441.7 %5.0814.45492.0439.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์2,627.88538.0079.5 %5.0548.13596.03-8.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์4,550.751,453.2268.1 %5.01,289.851,708.77-32.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,555.7815,196.34-876.8 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์4,969.382,657.6746.5 %5.01,574.99257.7183.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์4,431.092,686.0039.4 %5.01,202.54104.3191.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์5,584.4510,537.66-88.7 %0.01,403.95133.0090.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์3,477.471,338.5761.5 %5.0909.43318.9564.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์1,470.30307.0079.1 %5.061.3634.0144.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบ573.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ134.83ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,857.341,293.4954.7 %5.011,023.52222.3398.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,437.122,466.0028.3 %5.0833.47352.1257.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์5,151.5250,052.00-871.6 %0.01,365.821,907.88-39.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์4,387.994,020.008.4 %4.01,251.74267.1178.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์3,584.502,054.0042.7 %5.0852.39316.6362.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์6,027.099,079.02-50.6 %0.01,403.95225.6983.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์3,771.422,569.0031.9 %5.0890.42426.5552.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์3,787.451,973.5047.9 %5.0890.52499.9043.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์4,857.090.00100.0 %5.01,441.91626.0056.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์5,168.421,810.0065.0 %5.01,143.52665.2041.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์3,024.982,507.0017.1 %5.0700.2632.7795.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์33,699.472,636.0092.2 %5.0844.61619.3426.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 97,664.9445,045.2753.9 %5.01,268.891,228.383.2 %1.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,933.84964.0067.1 %5.0491.08226.2553.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์5,418.661,851.3065.8 %5.0776.42535.4731.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,851.91573.9079.9 %5.0546.88279.0049.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์5,457.283,840.3029.6 %5.01,274.17836.0034.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์4,291.531,360.0068.3 %5.01,270.76325.7274.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์4,699.734,870.74-3.6 %0.0928.45221.5776.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)66,061.975,667.6091.4 %5.02,059.79789.8461.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 226,622.806,135.7977.0 %5.0980.96357.2063.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 347,443.867,427.1384.3 %5.01,309.22221.1383.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 143,313.139,975.6077.0 %5.02,071.91527.2274.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์11,323.984,535.6459.9 %5.0393.46256.5034.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง24,093.1714,152.0041.3 %5.01,048.961,016.503.1 %1.5
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์28,879.632,374.4391.8 %5.0888.80456.0048.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง32,471.799,712.0070.1 %5.0865.80893.00-3.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี52,635.9312,139.0076.9 %5.0820.241,573.20-91.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง37,929.1611,405.0169.9 %5.0795.01641.9519.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์16,649.9717,517.00-5.2 %0.01,992.852,323.88-16.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 3,237.522,061.0036.3 %5.0757.32568.1025.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์2,792.862,325.0016.8 %5.0567.15586.24-3.4 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์44,354.7910,655.8776.0 %5.06,698.634,936.1526.3 %5.0
รวม 752,885 315,643 58.08 % 75,634 31,417 58.46 %