จังหวัดสกลนคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,381.92433.0081.8 %5.0569.75107.7881.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร14,974.885,611.0062.5 %5.0191.57165.3913.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร5,817.307,860.00-35.1 %0.0110.0852.2552.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร3,141.66902.0071.3 %5.0816.96101.1587.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร2,819.24291.0089.7 %5.0447.0036.1991.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร14,093.2210,180.0027.8 %5.02,851.67908.0768.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร4,994.22851.0083.0 %5.0320.2470.6577.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน3,834.34900.0076.5 %5.0473.22129.0872.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน3,800.52226.0094.1 %5.0298.0066.8577.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม3,876.44457.0088.2 %5.0280.6776.7772.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ4,365.52204.0095.3 %5.0153.1517.1288.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส3,139.59406.0087.1 %5.0414.6078.0781.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว4,019.961.00100.0 %5.053.0416.6168.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์3,468.38220.0093.7 %5.0348.1617.5495.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์3,498.76301.0091.4 %5.0172.2116.7590.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ3,673.53229.0093.8 %5.0255.3875.6470.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง3,550.5149.0098.6 %5.0420.0687.8779.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว3,442.01166.0095.2 %5.0398.2559.2285.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย741.45362.0051.2 %5.0319.2767.0579.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย3,664.55152.0095.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน3,484.72123.0096.5 %5.0251.3967.7473.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า4,506.15308.0093.2 %5.0420.100.9099.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร3,027.362,658.5312.2 %5.0797.92932.63-16.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร3,675.901,357.0063.1 %5.01,102.20612.3444.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร3,018.56718.0076.2 %5.0816.96390.9352.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร2,989.68448.0085.0 %5.0639.94670.72-4.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร2,974.141,639.0044.9 %5.0950.051,095.93-15.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร3,533.551,052.0070.2 %5.0738.43209.0071.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร4,815.382,447.0049.2 %5.01,634.671,218.7925.4 %5.0
ส.ป.ก. สกลนคร4,068.932,029.3950.1 %5.01,292.3689.9593.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร7,297.037,612.59-4.3 %0.01,100.22419.8861.8 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร52,782.7454,040.40-2.4 %0.0520.62334.7535.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)8,935.7113,272.00-48.5 %0.03,701.846,418.20-73.4 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร5,344.511,873.5064.9 %5.0912.04403.7555.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร4,554.017,064.50-55.1 %0.089.2176.0914.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,373.50388.0071.8 %5.067.480.9098.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร2,947.43465.0084.2 %5.0632.7095.5384.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร3,071.89484.0084.2 %5.0721.88186.2074.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร3,148.101,845.0041.4 %5.0874.00384.8856.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร7,785.283,939.0049.4 %5.01,597.591,597.130.0 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร4,788.254,918.00-2.7 %0.01,383.86793.1242.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร3,420.83265.0092.3 %5.0655.45475.0027.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร4,220.787,676.00-81.9 %0.0855.7253.4393.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร13,540.9510,526.0222.3 %5.02,806.202,827.05-0.7 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร9,878.481,419.0085.6 %5.0835.95542.9235.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร3,349.131,791.4246.5 %5.0969.08377.5461.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร3,450.835,321.00-54.2 %0.01,083.06122.5588.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร5,606.011,699.4869.7 %5.01,596.59411.8874.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร4,264.853,242.2424.0 %5.0556.8084.6784.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร10,528.063,107.2070.5 %5.0950.07888.276.5 %3.0
รจจ.สกลนคร 68,869.7598,656.00-43.3 %0.01,256.17734.1841.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร2,762.16524.0081.0 %5.0569.75234.9858.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร4,428.831,458.4067.1 %5.01,026.11682.5333.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร9,342.86693.0092.6 %5.0683.84389.1143.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร4,811.722,885.0140.0 %5.0928.79381.3658.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร4,700.761,892.6359.7 %5.01,330.39554.5358.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร4,407.554,974.16-12.9 %0.01,146.47268.8576.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2343,997.423,503.7092.0 %5.02,402.91834.7165.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 126,845.239,792.0063.5 %5.01,525.28684.9655.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 253,735.5311,622.3978.4 %5.02,619.08747.3071.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3144,131.349,110.0093.7 %5.02,618.04457.7182.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร4,016.412,655.2333.9 %5.0379.71493.02-29.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร87,165.6160,046.0031.1 %5.01,915.861,064.8244.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร74,400.1311,243.0184.9 %5.0800.113,534.44-341.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม11,993.1910,136.0015.5 %5.0803.033,082.72-283.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน129,096.8428,849.0077.7 %5.01,165.011,263.80-8.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร10,146.2712,253.87-20.8 %0.02,220.612,746.15-23.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 3,182.551,563.0050.9 %5.0893.02519.7541.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร2,819.82570.0079.8 %5.0721.87593.0917.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร40,164.277,961.6580.2 %5.05,823.695,274.439.4 %4.5
รวม 1,020,699 453,919 55.53 % 70,277 48,475 31.02 %