จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,179.11486.0077.7 %5.0492.5750.6389.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม298,597.1311,184.0096.3 %5.02,261.93319.6185.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม2,846.441,437.0049.5 %5.0360.6182.7477.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม3,204.471,196.0062.7 %5.0701.31270.2761.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม12,636.565,234.7258.6 %5.02,393.73963.9459.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน5,951.44300.0095.0 %5.0219.3680.9163.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม4,544.00707.0084.4 %5.0285.1280.5771.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก4,004.83108.0097.3 %5.0514.8797.6681.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า3,406.72169.0095.0 %5.0313.7012.5396.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก3,922.14246.0093.7 %5.0300.641.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง4,378.86424.0090.3 %5.0399.13112.7371.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร3,993.50302.0092.4 %5.0270.4784.3868.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม4,152.17273.0093.4 %5.0351.7486.5175.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์3,901.94169.0095.7 %5.0261.4212.7895.1 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม16,118.3922,834.01-41.7 %0.02,013.82500.6575.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 3,811.223,763.801.2 %0.51,024.58647.9036.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,634.861.00100.0 %5.0416.04228.0045.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม2,502.39816.5067.4 %5.0382.62134.9464.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,683.78735.0072.6 %5.0563.24223.2560.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม4,014.78761.0081.0 %5.01,138.67756.6633.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม3,031.61915.0069.8 %5.0644.26424.4134.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม4,661.53811.0082.6 %5.0342.76173.0249.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม6,694.533,700.0044.7 %5.01,842.27961.4047.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม2,385.281,992.0016.5 %5.0611.40631.47-3.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม4,086.332,177.3246.7 %5.01,138.651,514.40-33.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม4,833.561,248.0074.2 %5.0818.1634.9995.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานนครพนม82,330.3137,000.0055.1 %5.0498.85704.90-41.3 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม3,171.89774.0075.6 %5.0758.36704.907.0 %3.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม1,438.19604.0058.0 %5.054.28176.06-224.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,089.171.0099.9 %5.024.9117.1931.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม2,636.69383.0085.5 %5.0667.9058.1891.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม3,506.69915.0073.9 %5.0663.28286.7656.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม3,841.313,700.003.7 %1.5815.41704.9013.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม3,735.442,996.0019.8 %5.01,100.64261.2576.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม4,301.672,450.0043.0 %5.0826.62287.3465.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม13,016.226,318.9051.5 %5.01,975.38202.6689.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม10,076.391,082.0089.3 %5.0644.26740.18-14.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม3,413.25396.0088.4 %5.0853.41522.9438.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม4,333.562,440.0043.7 %5.0861.86669.7522.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม4,546.081,105.5875.7 %5.0967.53199.5079.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม3,304.113,602.12-9.0 %0.0568.20103.8781.7 %5.0
สพ.นครพนม45,709.207,271.0184.1 %5.0776.28594.7923.4 %5.0
รจก.นครพนม 87,512.6059,220.0032.3 %5.01,521.121,400.158.0 %4.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม3,863.722,998.0022.4 %5.0910.49766.9715.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม3,067.831,243.0059.5 %5.0568.20287.3449.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม4,397.693,387.4223.0 %5.0815.41280.5065.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม1,455.691,533.00-5.3 %0.0815.41390.7652.1 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม3,394.423,392.120.1 %0.5680.07413.4839.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)13,032.427,328.0943.8 %5.0441.131,091.77-147.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 130,912.238,379.7872.9 %5.01,322.14930.5429.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 215,351.385,243.8265.8 %5.01,487.60717.4451.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม11,530.613,946.9965.8 %5.0215.62228.00-5.7 %0.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม49,116.9645,233.007.9 %3.51,147.68315.2972.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง24,357.5512,240.0049.7 %5.0885.89704.9020.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนมไม่ครบ18,464.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ535.73ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม11,813.3312,118.00-2.6 %0.01,756.362,033.10-15.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 2,971.971,545.0048.0 %5.0663.25492.7025.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม3,446.861,545.3655.2 %5.0511.15333.2134.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 871,853 302,383 65.32 % 45,862 25,109 45.25 %