จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร2,607.301,356.0048.0 %5.0420.0567.5383.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร25,993.1610,387.0260.0 %5.081.05226.69-179.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร1,013.6610,305.00-916.6 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร3,189.651,187.0062.8 %5.0534.15105.9880.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร3,631.992,050.0043.6 %5.0724.3146.9893.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร17,013.0811,643.6431.6 %5.02,892.13503.5082.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหาร6,255.261.00100.0 %5.0394.9466.9483.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย3,966.34315.0092.1 %5.0207.1868.1167.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล3,879.51193.0095.0 %5.0232.8367.6470.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี3,990.36134.0096.6 %5.0333.7633.7489.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง3,718.6255.0098.5 %5.0266.5045.3283.0 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร30,949.2534,925.52-12.8 %0.04,238.00245.2694.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร3,964.132,218.5044.0 %5.0952.45944.300.9 %0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,406.601,259.0047.7 %5.0458.080.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร4,000.721,789.0055.3 %5.01,009.55426.6657.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร2,741.821,433.0047.7 %5.0610.21430.7029.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร2,805.071,630.0041.9 %5.0591.20371.1937.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร3,873.411,612.0058.4 %5.01,028.56997.703.0 %1.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร1,951.631,983.00-1.6 %0.0521.80175.7566.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร4,464.542,756.0038.3 %5.01,294.76282.1578.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 4,081.451,509.0063.0 %5.0895.4597.9289.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร4,302.095,845.80-35.9 %0.01,142.66494.9556.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร3,020.36808.0073.2 %5.0686.25323.9552.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร1,930.18976.0049.4 %5.049.632.8594.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร2,958.73523.0082.3 %5.0667.2359.3291.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร2,624.64660.0074.9 %5.0515.13332.5035.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร3,497.913,050.0012.8 %5.0838.40439.0847.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร12,360.1527,970.01-126.3 %0.01,370.851,687.99-23.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร4,953.032,174.0056.1 %5.01,218.72348.0971.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร3,187.803,143.001.4 %0.5762.31197.8874.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร6,952.769,047.00-30.1 %0.01,884.2996.0394.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร2,997.34859.0071.3 %5.0686.25475.0030.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร3,200.601,324.0058.6 %5.0819.36462.0243.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร3,198.442,250.0029.7 %5.0762.34233.0369.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร3,620.151,012.0072.0 %5.0933.46259.9072.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร2,577.542,905.17-12.7 %0.0477.0753.2788.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร28,425.882,081.0092.7 %5.0663.51323.9551.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร38,590.4722,982.2640.4 %5.0813.72939.82-15.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,592.52889.0065.7 %5.0496.12159.7467.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร4,669.752,608.0044.2 %5.01,066.57660.5638.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,766.06422.0084.7 %5.0534.15204.2261.8 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร3,392.601,596.8152.9 %5.0838.41537.0835.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร2,916.70848.0070.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร8,986.9910,053.67-11.9 %0.03,141.85398.2887.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร10,550.121,585.5085.0 %5.01,347.1440.4497.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร24,361.906,816.0572.0 %5.01,660.36753.9754.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร138,159.564,390.0896.8 %5.0313.16251.3019.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร29,019.8813,715.0052.7 %5.0390.13106.4072.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร84,112.5153,626.0036.2 %5.0777.821,118.52-43.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย21,263.1110,674.1249.8 %5.0605.61900.60-48.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร5,799.2811,088.50-91.2 %0.01,623.582,084.33-28.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 3,161.681,442.0054.4 %5.0667.23300.4155.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร3,826.42884.0076.9 %5.0458.09164.8364.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร22,396.3613,255.0040.8 %5.06,057.124,658.2523.1 %5.0
รวม 632,871 310,246 50.98 % 51,955 24,274 53.28 %