จังหวัดเชียงใหม่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ3,133.282,034.5035.1 %5.02,119.70139.8993.4 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 348,727.2033,098.6232.1 %5.0168.38686.03-307.4 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่2,661.1915.0099.4 %5.0901.28169.9381.1 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่47,969.3133,098.6231.0 %5.0271.37160.9040.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่50,594.725,781.8788.6 %5.0152.53210.98-38.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่6,054.546,578.80-8.7 %0.059.650.9598.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่2,284.5215,788.79-591.1 %0.044.310.9597.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่11,901.8110,950.728.0 %4.01,699.95279.9983.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต 52,828.021,482.6747.6 %5.01,573.10114.5692.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่3,035.39878.0071.1 %5.01,072.430.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 831,724.9214,324.7354.8 %5.03,588.98647.9181.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 115,232.925,564.8363.5 %5.05,667.021,159.0079.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 27,806.26507.3993.5 %5.02,492.37988.0060.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง14,425.92945.3093.4 %5.0266.11100.4162.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย3,519.57722.0079.5 %5.0213.2569.1167.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด3,207.38417.0087.0 %5.0265.2153.5979.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม3,651.43743.0079.7 %5.0239.1090.1262.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง3,593.44495.0086.2 %5.0403.9083.7079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง4,180.34779.0081.4 %5.0683.6660.8091.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว5,803.48219.0096.2 %5.0501.640.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว3,446.6472.0097.9 %5.0438.2660.4286.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง3,374.3475.0097.8 %5.0546.49104.5080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ3,320.52210.0093.7 %5.0453.490.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย3,406.51139.0095.9 %5.03,989.9466.4698.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 128,795.232,738.0090.5 %5.0374.79110.1270.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 25,399.412,580.0052.2 %5.0317.74101.6568.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง3,573.93621.0082.6 %5.0276.9642.7684.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี3,755.30644.0082.9 %5.0210.0790.0057.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง696.44616.0011.6 %5.0262.3250.1580.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง3,503.95233.0093.4 %5.0350.9877.7977.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า3,379.40373.0089.0 %5.0479.82124.1374.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด3,442.33355.0089.7 %5.0384.0195.0075.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย3,088.7435.4398.9 %5.0678.93142.5079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ3,369.67120.0096.4 %5.0330.8285.5074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม3,394.21215.0093.7 %5.0708.2547.5093.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง3,372.41215.0093.6 %5.0240.840.9599.6 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 39,913.631,580.7984.1 %5.01,594.37278.4282.5 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่2,757.951,582.6342.6 %5.01,063.2260.4394.3 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว2,626.751,437.0045.3 %5.0765.09174.9877.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 56,680.895,038.8024.6 %5.01,593.36484.5069.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่7,079.616,534.507.7 %3.52,650.752,237.0015.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่3,484.402,119.9739.2 %5.01,222.10304.6175.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่4,325.07680.0084.3 %5.01,252.981,492.86-19.1 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 910,518.391,354.0087.1 %5.02,124.75477.5777.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่3,158.111,396.0055.8 %5.0916.92632.9431.0 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 135,009.9334,636.141.1 %0.513,128.106,466.7050.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,744.43907.3848.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่870.07311.0064.3 %5.0939.31460.0751.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่4,190.071,732.0058.7 %5.01,624.793,267.00-101.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 54,521.031,484.1067.2 %5.02,390.97919.2261.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 65,523.689,860.19-78.5 %0.02,544.53734.8271.1 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 34,542.9618,065.6247.7 %5.02,334.25389.0083.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่4,207.822,959.7229.7 %5.02,702.16499.5081.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่3,252.102,494.9223.3 %5.0795.521,016.69-27.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่9,005.644,142.2454.0 %5.03,582.542,912.2218.7 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่3,581.872,362.0034.1 %5.01,357.67681.0449.8 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 14,081.952,040.4150.0 %5.02,254.001,435.5036.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่15,835.5845,566.20-187.7 %0.03,620.57149.8895.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 12,878.4917,767.00-38.0 %0.05,682.134,252.8525.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)5,729.915,491.004.2 %2.02,523.74878.7565.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่3,009.04457.0084.8 %5.01,015.38419.6258.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 10,349.843,198.0069.1 %5.01,776.0726.3098.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)10,548.5213,471.00-27.7 %0.03,652.38445.9887.8 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ17,765.611,374.0092.3 %5.0397.001,338.68-237.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)18,391.493,949.4078.5 %5.0206.230.9599.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่2,959.09776.0073.8 %5.0641.0147.5092.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่4,020.801,272.0068.4 %5.01,034.39389.5362.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่3,498.18170.0095.1 %5.0882.27351.0160.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่15,071.4151,246.00-240.0 %0.02,251.422,050.448.9 %4.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่5,668.961,350.0076.2 %5.01,262.59635.4949.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่14,029.509,564.0031.8 %5.04,254.0571.2598.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่10,098.811,197.0088.1 %5.01,452.75729.9949.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่4,725.352,761.5641.6 %5.01,452.75785.1546.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่5,126.391,115.0078.2 %5.02,126.75351.8883.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่5,644.492,813.6750.2 %5.02,252.32868.6461.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่3,801.464,445.00-16.9 %0.01,433.77201.9085.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่34,607.2215,384.0555.5 %5.01,218.44629.3048.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่14,937.739,526.9936.2 %5.0845.91425.8049.7 %5.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 126,866.72118,505.016.6 %3.02,679.412,807.17-4.8 %0.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 45,844.2638,040.2017.0 %5.01,597.33661.7758.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 513,906.9912,787.208.1 %4.03,678.991,665.8554.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,502.38500.0080.0 %5.0825.22264.8967.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่4,138.09390.0090.6 %5.01,357.67659.6751.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,426.33210.0093.9 %5.01,262.59432.2765.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่8,106.383,720.0054.1 %5.02,859.931,147.6059.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่3,656.10480.0086.9 %5.01,263.49394.1268.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่4,353.8712,381.98-184.4 %0.01,699.95601.4264.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่10,241.955,763.3643.7 %5.0953.98806.1415.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)5,905.831,551.0073.7 %5.04,337.70440.4489.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 124,524.343,250.0086.7 %5.02,545.65408.0484.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 238,803.93103.6399.7 %5.0348.221,659.34-376.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 311,558.504,992.2856.8 %5.0457.201,230.27-169.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 470,334.838,536.3887.9 %5.01,027.56405.8860.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 553,247.346,725.2087.4 %5.02,933.651,640.7544.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 677,736.014,069.3994.8 %5.01,718.671,056.6738.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8ไม่ครบ8,095.82ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ449.33ประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร19,947.5612,533.0037.2 %5.0478.91173.7063.7 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่27,854.7635,700.00-28.2 %0.0474.95707.70-49.0 %0.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์9,836.319,549.012.9 %1.0465.23565.92-21.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง78,497.4610,664.4986.4 %5.01,553.91911.3041.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่72,995.9748,864.0033.1 %5.02,016.26811.7259.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง20,098.544,600.0077.1 %5.01,038.15552.6246.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่114,289.1641,996.0063.3 %5.01,396.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่48,455.6435,145.0127.5 %5.01,377.631,717.75-24.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่18,330.1257.0099.7 %5.01,137.42534.9953.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง43,362.539,715.0077.6 %5.01,163.15440.1562.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2,401.441,465.0039.0 %5.0788.09283.0164.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่29,782.1214,171.0052.4 %5.01,139.961,543.72-35.4 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่11,801.445,488.1653.5 %5.02,885.391,469.3849.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่26,626.4829,248.00-9.8 %0.01,857.60411.2577.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 3,108.321,034.0066.7 %5.01,592.27138.1791.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่84,708.1139,228.6153.7 %5.04,171.702,056.9450.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 4,520.303,464.0023.4 %5.01,357.67859.2036.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)5,281.839,128.75-72.8 %0.02,448.02328.7786.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่3,701.433,182.0014.0 %5.01,921.91360.6181.2 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)2,468.88562.0077.2 %5.01,737.310.9599.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่2,790.96480.0082.8 %5.0939.31769.9518.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 555,453.9923,409.9957.8 %5.021,280.098,736.7558.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่73,637.4922,476.0169.5 %5.017,198.4021,083.29-22.6 %0.0
รวม 1,994,789 1,022,540 48.74 % 221,562 107,843 51.33 %